Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000004/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000004/2018

Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαδικασία : 2017/3016(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000004/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η ταχεία πρόοδος της ψηφιοποίησης πολλών τομέων αλλάζει τη φύση της εργασίας, καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε σχετικούς πόρους για να βελτιώσουν τις ηλεκτρονικές τους δεξιότητες, η ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και των επιπέδων αμοιβών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τονώνοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Μια έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή το 2013 δείχνει ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα μπορούσε να συνεισφέρει μέχρι και EUR 9 δισ. ετησίως στην οικονομία της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει ένα διαρκές ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και αντρών όσον αφορά τις βασικές και προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες, την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες και το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ψηφιοποιημένες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, για τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ στο κοντινό μέλλον θα απαιτούνται ορισμένες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ η ταχύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας γίνεται στον τομέα των ΤΠΕ: για τον λόγο αυτό υπάρχει επιτακτική ανάγκη να στηριχθεί η ηλεκτρονική παιδεία των γυναικών και των κοριτσιών.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για να εντοπίσει τις συστημικές αιτίες του αυξανόμενου χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες και στην πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες μεταξύ των φύλων, τόσο για προηγμένες όσο και για βασικές τεχνολογίες;

2. Σε ποιες δράσεις προβαίνει η Επιτροπή για την προώθηση και διάδοση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ψηφιακής παιδείας για τα κορίτσια; Ποιες εκπαιδευτικές δράσεις, π.χ. ενθάρρυνση της ικανότητας κωδικοποίησης, πραγματοποιούνται για γυναίκες όλων των ηλικιακών και επαγγελματικών ομάδων;

3. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δράσει στο πλαίσιο της εκστρατείας «E-skills fοr jοbs» στοχεύοντας κυρίως στα κορίτσια;

4. Σκοπεύει η Επιτροπή να προβεί στη λήψη περαιτέρω μέτρων, μαζί με τα κράτη μέλη, για να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και την αξία των δεξιοτήτων στους τομείς STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και να ενθαρρύνει τις γυναίκες και τα κορίτσια να ξεκινούν και να συνεχίζουν σπουδές σε αυτούς τους τομείς;

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου