Parlamendi esitatud küsimus - O-000004/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000004/2018

Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu

Suuliselt vastatav küsimus O-000004/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/3016(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000004/2018
Esitatud tekstid :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Eri sektorite kiiresti toimuv üleminek digitaaltehnoloogiale muudab tööhõive olemust ning tööturu ja haridusalaseid nõudeid. Kui naistel on juurdepääs asjakohastele vahenditele oma digitaaloskuste arendamiseks, võib üleminek digitaaltehnoloogiale kujutada endast võimalust suurendada naiste osalemist tööturul ja tõsta nende palgataset ning samas parandada töö- ja eraelu tasakaalu ja edendada naiste ettevõtlust. Komisjoni 2013. aasta aruandest ilmneb, et naiste võrdne osalemine IKT-sektoris tooks ELi majandusse igal aastal kuni 9 miljardit eurot. Naiste ja meeste vahel püsib aga digitaalne lõhe, mis puutub põhilistesse ja kõrgetasemelistesse digitaaloskustesse, juurdepääsu digitaaltehnoloogiale ja -teenustele ning naiste osakaalu digiteeritud töökohtadel. Komisjoni prognooside kohaselt on lähitulevikus enamiku töökohtade puhul ELis vaja teatavaid digitaaloskusi, kusjuures vabade töökohtade arv suureneb kõige kiiremini IKT-sektoris. Seetõttu tuleb viivitamata edendada naiste ja tütarlaste digikirjaoskust.

1. Kas komisjon kavatseb viia läbi uuringu, et teha kindlaks süsteemsed põhjused, mille tõttu suureneb sooline ebavõrdsus digitaaloskuste ning digitaalsetele vahenditele ja teenustele juurdepääsu valdkonnas nii kõrgetasemelise kui ka põhitehnoloogia puhul?

2. Milliseid meetmeid komisjon võtab, et edendada ja levitada digitaaloskusi ja digikirjaoskust tütarlaste seas? Millist haridustegevust, nagu näiteks kodeerimissuutlikkuse soodustamine, pakutakse naistele mis tahes vanuserühmas ja kutsealal?

3. Kas komisjon kavatseb viia ellu eelkõige tütarlastele suunatud meetmeid kampaania „E-skills for jobs“ (Digitaaloskused töökohtade jaoks) raames?

4. Kas komisjon kaalub täiendavate meetmete võtmist koos liikmesriikidega, et muuta teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika atraktiivsemaks ja nende valdkondade oskused väärtuslikumaks ning innustada naisi ja tütarlapsi alustama ja jätkama nimetatud valdkondades õpinguid?

Viimane päevakajastamine: 29. jaanuar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika