Parlamentná otázka - O-000004/2018Parlamentná otázka
O-000004/2018

  Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000004/2018
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

  Postup : 2017/3016(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000004/2018
  Predkladané texty :
  O-000004/2018 (B8-0010/2018)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Digitalizácia napreduje vo viacerých odvetviach veľkou rýchlosťou a mení povahu zamestnávania, ako aj požiadavky z hľadiska trhu práce a vzdelávania. Ak budú mať ženy prístup k príslušným zdrojom umožňujúcim posilnenie ich elektronických zručností, digitalizácia môže byť príležitosťou na zvýšenie ich účasti na trhu práce a mzdových úrovní a zároveň môže zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a podporiť podnikanie žien. Zo správy Komisie z roku 2013 vyplýva, že rovnocenné zastúpenie žien v odvetví IKT by hospodárstvu EÚ každoročne prinieslo 9 mld. EUR. Medzi ženami a mužmi však pretrvávajú rozdiely v digitálnej oblasti, pokiaľ ide o základné a pokročilé elektronické zručnosti, prístup k digitálnym technológiám a službám a percentuálne zastúpenie žien na digitalizovaných pracovných miestach. Podľa odhadov Komisie si bude väčšina pracovných miest v EÚ v blízkej budúcnosti vyžadovať ovládanie určitých digitálnych zručností, pričom najrýchlejšie rastúcou ponukou pracovných miest sa vyznačuje práve odvetvie IKT. Preto je absolútne nevyhnutné podporovať elektronickú gramotnosť žien a dievčat.

  1. Má Komisia v úmysle uskutočniť štúdiu na zistenie systémových príčin prehlbujúcich sa rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti digitálnych zručností a prístupu k digitálnym nástrojom a službám, a to v súvislosti s pokročilými aj základnými technológiami?

  2. Aké opatrenia podniká Komisia na podporu a šírenie elektronických zručností a digitálnej gramotnosti medzi dievčatami? Aké vzdelávacie opatrenia pre ženy všetkých vekových a profesijných skupín, napríklad na rozvíjanie programovacích schopností, sa v súčasnosti realizujú?

  3. Plánuje Komisia uskutočniť v rámci kampane „Elektronické zručnosti pre pracovné miesta“ opatrenia zamerané osobitne na dievčatá?

  4. Zvažuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi ďalšie opatrenia na zvýšenie príťažlivosti a hodnoty zručností v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a na podporu žien a dievčat v tom, aby sa podujali na štúdium týchto smerov a zotrvali v ňom?

  Posledná úprava: 29. januára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia