Parlamentná otázka - O-000005/2018Parlamentná otázka
O-000005/2018

  Výkonnostná rezerva európskych štrukturálnych a investičných fondov

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2018
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

  Postup : 2018/2546(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000005/2018
  Predkladané texty :
  O-000005/2018 (B8-0006/2018)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, musí mať každý členský štát výkonnostnú rezervu vo výške 6% prostriedkov pridelených Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskemu sociálnemu fondu (ESF) a Kohéznemu fondu (KF). V článkoch 21 a 22 nariadenia sa stanovuje, že Komisia musí vypracovať preskúmanie výkonnosti pri dosahovaní cieľov programov každého členského štátu a rozhodnúť o uvoľnení príslušnej výkonnostnej rezervy. V zmysle súčasných pravidiel sa takéto preskúmanie uskutoční až v roku 2019.

  V nadväznosti na uznesenie Parlamentu o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktoré bolo prijaté 13. júna 2017 na základe správy Kerstin Westphalovej[1], neboli poskytnuté žiadne ďalšie informácie o uvoľnení výkonnostnej rezervy.

  Niektoré krajiny už rozhodli o viac než 70% prostriedkov pridelených z EFRR a ESF.

  1. Má Komisia v úmysle začať skoršie preskúmanie výkonnosti tých programov, ktoré sa vykonávajú v predstihu?

  2. Je Komisia ochotná, v závislosti od výsledku tohto očakávaného preskúmania výkonnosti, uvoľniť rezervy skôr?

  Posledná úprava: 30. januára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia