Parlamentsfråga - O-000006/2018Parlamentsfråga
O-000006/2018

  USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

Fråga för muntligt besvarande O-000006/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Czesław Adam Siekierski
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Bernd Lange
för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000006/2018
Ingivna texter :
O-000006/2018 (B8-0007/2018)
Omröstningar :
Antagna texter :

De pågående utredningarna för att motverka dumpning och införa utjämningstullar avseende mogna oliver från Spanien inleddes den 13 juli 2017 sedan man dragit slutsatsen att stödet till olivindustrin i EU innebär att olivprodukter kan importeras till USA under marknadspriset.

Ökningen av den spanska exporten har endast haft en mycket begränsad inverkan på situationen för de två amerikanska olivproducenterna, och den främsta anledningen till oro i denna fråga är därför att utredningen om utjämningstullar inriktas på vissa stödåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), fastän dessa fullt ut uppfyller kriterierna för så kallade green box-betalningar enligt WTO. Åtgärder som ifrågasätts i utredningen om utjämningstullar är till exempel ordningen för grundstöd och stöd till unga jordbrukare, men dessa är inte kopplade till produktion och snedvrider varken prisnivåerna på specifika jordbruksmarknader eller den internationella handeln.

Den 19 januari 2018 beslutade USA:s handelsministerium att lägga en orättfärdig utjämningstull på spanska oliver, på över 17 procent.

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att hantera detta ärende?

Hur stöder kommissionen de spanska företag som berörs, och vilka åtgärder planerar kommissionen för att motverka detta hot mot den gemensamma jordbrukspolitiken?

Överväger kommissionen möjligheten att be WTO avgöra denna tvist med USA?

Ingiven: 30.1.2018

Vidarebefordrad: 1.2.2018

Sista svarsdag: 8.2.2018

Senaste uppdatering: 5 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy