Парламентарен въпрос - O-000008/2018Парламентарен въпрос
O-000008/2018

  Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа

Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2017/2951(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000008/2018
Внесени текстове :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Ваксинацията е безспорно една от най-изгодните по отношение на разходите мерки за защита на общественото здраве, с които разполагаме. Широкоразпространените ваксинации изкорениха вариолата и премахнаха полиомиелита в Европа. Всички държави – членки на ЕС, препоръчват ваксинациите срещу тежки, понякога животозастрашаващи заболявания. Въпреки това някои ваксини продължават да бъдат подценени и недостатъчно използвани. Въпреки тяхното въздействие върху общественото здраве, или може би именно поради него, нарастващ брой родители и пациенти предпочитат да забавят или отказват ваксини. Широко разпространените колебания по отношение на ваксините се превърнаха в обезпокоително явление поради множеството последици, свързани със здравето, които то причинява в държавите членки. Най-новите епидемиологични данни относно състоянието с ваксинирането в държавите членки показва сочат значителен спад в използването на ваксини.

Здравните специалисти са основните популяризатори за приемането на ваксините. Въпреки наличието на информация от широк набор от източници, доставчиците продължават да бъдат най-важният прогнозен показател за приемането на ваксините.

Като се има предвид гореизложеното, какви мерки възнамерява да предприеме Съветът в отговор на въпроса за съпротивата срещу ваксинирането и за насърчаване на:

  стартирането на цялостен план за действие на ЕС за повишаване на осведомеността относно социалния проблем, който представляват обществените колебания относно ваксините?

  мерки за борба с разпространението на ненадеждна, подвеждаща и ненаучна информация относно ваксинациите и по-нататъшно разработване на информационни кампании, насочени към осигуряване на повече задълбочени знания за ваксините и увеличаване на обхвата на ваксинациите, включително сред здравните специалисти?

Внесен: 31.1.2018

Предаден: 1.2.2018

Краен срок за отговор: 22.2.2018

Последно осъвременяване: 5 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност