Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000008/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000008/2018

  Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000008/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2017/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000008/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ο εμβολιασμός συγκαταλέγεται στα πλέον αποδοτικά από πλευράς κόστους διαθέσιμα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ευλογιά και η πολιομυελίτιδα εξαλείφθηκαν στην Ευρώπη χάρη στην ευρεία χρήση εμβολίων. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συνιστούν τον εμβολιασμό για την πρόληψη σοβαρών νοσημάτων που μερικές φορές οδηγούν στον θάνατο. Ωστόσο, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να μην εκτιμώνται και να μην χρησιμοποιούνται όσο θα έπρεπε. Παρά τον αντίκτυπο που έχουν στη δημόσια υγεία, ή ίσως εξαιτίας του, αυξανόμενος αριθμός γονέων και ασθενών επιλέγουν να καθυστερήσουν ή αρνούνται τη χορήγηση εμβολίων. Η ευρέως διαδεδομένη επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια έχει αναδειχθεί σε ανησυχητικό φαινόμενο εξαιτίας των ποικίλων επιπτώσεών της στην υγεία σε επίπεδο κρατών μελών. Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντική μείωση στη χρήση εμβολίων.

Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας αποτελούν βασικούς φορείς προώθησης της αποδοχής του εμβολιασμού. Παρά το γεγονός ότι πληροφορίες διατίθενται από ευρύ φάσμα πηγών, οι πάροχοι υγειονομικής φροντίδας εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα πρόβλεψης της αποδοχής του εμβολιασμού.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει την αντίσταση στον εμβολιασμό και να προωθήσει:

  ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενωσιακό σχέδιο δράσης σχετικά με το κοινωνικό πρόβλημα της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια, και

  μέτρα για να καταπολεμήσει την εξάπλωση αναξιόπιστων, παραπλανητικών και αντιεπιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό, και να αναπτύξει περαιτέρω ενημερωτικές εκστρατείες για την παροχή πιο εμπεριστατωμένων γνώσεων όσον αφορά τα εμβόλια, ακόμη και στους επαγγελματίες υγείας, και για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης;

Κατάθεση: 31.1.2018

Διαβίβαση: 1.2.2018

Λήξη προθεσμίας: 22.2.2018

Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου