Parlementaire vraag - O-000008/2018Parlementaire vraag
O-000008/2018

  terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2018
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2017/2951(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000008/2018
Ingediende teksten :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Vaccinatie is ongetwijfeld een van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen die er zijn. Wijdverspreide vaccinatie heeft ervoor gezorgd dat pokken uitgeroeid zijn en er geen polio meer voorkomt in Europa. Alle EU-lidstaten bevelen aan te vaccineren tegen ziektes die ernstig en soms levensbedreigend zijn. Een aantal vaccins wordt echter nog steeds ondergewaardeerd en te weinig gebruikt. Ondanks de invloed van vaccins op de volksgezondheid – of misschien net als gevolg hiervan – kiest een toenemend aantal ouders en patiënten ervoor vaccinaties uit te stellen of te weigeren. De wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins is door de resem gevolgen ervan op het vlak van gezondheid in de lidstaten uitgegroeid tot een zorgwekkend verschijnsel. Uit recente epidemiologische gegevens over de situatie van vaccinatie in de lidstaten blijkt dat het gebruik van vaccins aanzienlijk is teruggelopen.

Gezondheidswerkers spelen een essentiële rol bij het bevorderen van de aanvaarding van vaccins. Er is weliswaar informatie beschikbaar uit een hele waaier van bronnen, maar toch zijn het de toedieners van vaccins die het best kunnen voorspellen of vaccins zullen worden aanvaard.

Welke maatregelen wil de Raad in het licht van het bovenstaande nemen om de terughoudendheid tegenover vaccins aan te pakken en te zorgen voor:

  de lancering van een omvattend EU-actieplan waarin het maatschappelijk probleem van terughoudendheid tegenover vaccins aan de orde wordt gesteld?

  maatregelen om de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie tegen te gaan en om verder informatiecampagnes te ontwikkelen die erop gericht zijn diepgaandere kennis over vaccins te verstrekken, ook bij gezondheidswerkers, en de vaccinatiegraad te bevorderen?

Ingediend: 31.1.2018

Doorgezonden: 1.2.2018

Uiterste datum beantwoording: 22.2.2018

Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid