Parlamentná otázka - O-000008/2018Parlamentná otázka
O-000008/2018

  Zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe

Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2017/2951(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000008/2018
Predkladané texty :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Očkovanie je nepochybne jedno z nákladovo najefektívnejších opatrení, ktoré možno vykonať v oblasti verejného zdravia. Vďaka rozsiahlemu očkovaniu sa podarilo odstrániť kiahne a z Európy vymizla obrna. Všetky členské štáty EÚ odporúčajú očkovať proti závažným, niekedy až život ohrozujúcim chorobám. Napriek tomu zostávajú niektoré vakcíny stále nedocenené a nevyužívajú sa v dostatočnej miere. Navzdory vplyvu vakcín na verejné zdravie či možno práve kvôli nemu sa čoraz väčší počet rodičov a pacientov rozhodne odložiť očkovanie na neskôr alebo ho úplne odmietnuť. V spoločnosti rozšírený zdržanlivý prístup k očkovaniu sa stáva znepokojivým javom vzhľadom na rôzne dôsledky, ktoré má na oblasť zdravia v členských štátoch. Najnovšie epidemiologické údaje o situácii týkajúcej sa očkovania v členských štátoch poukazujú na výrazný pokles vo využívaní vakcín.

Zdravotnícki pracovníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore akceptovania očkovania zo strany spoločnosti. Napriek dostupnosti informácií zo širokej škály zdrojov dokážu akceptovanie vakcín najlepšie predpovedať ich poskytovatelia.

Aké opatrenia plánuje Rada vzhľadom na uvedené skutočnosti prijať, aby riešila odmietanie očkovania a podporila:

  spustenie komplexného akčného plánu EÚ na riešenie sociálneho problému zdržanlivého prístupu k očkovaniu?

  opatrenia s cieľom riešiť problém šírenia nespoľahlivých, zavádzajúcich a nevedeckých informácií o očkovaní a ďalej rozvíjať informačné kampane zamerané na prehĺbenie znalostí o vakcínach a zvýšenie zaočkovanosti, a to aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi?

Predložené: 31.1.2018

Postúpené: 1.2.2018

Termín na zodpovedanie: 22.2.2018

Posledná úprava: 5. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia