Парламентарни въпроси
PDF 204kWORD 20k
31 януари 2018 г.
O-000010/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Относно:  Признаване на периоди на училищно образование в чужбина

Учениците са мобилни в рамките на ЕС, което отразява или съответни семейни ситуации, или участието в различни програми за обмен. Мобилността с учебна цел в ученическа възраст помага на младите хора да придобият основни житейски умения и хоризонтални компетентности, което допринася за тяхното личностно развитие, пригодността им за заетост и активното европейско гражданство. Член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че действията на Съюза се стремят към „насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение“.

Независимо от това, много държави членки не признават учебни периоди, прекарани в чужбина, особено ако те не водят до училищни дипломи, съответстващи на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Липсата на благоприятна среда за политиката представлява основна пречка за мобилността на учениците (и на семействата с деца в училищна възраст), на които впоследствие се налага да се запишат на училище една или повече допълнителни учебни години, при завръщането си в родните си страни.

Въпреки че приветстваме предложението за препоръка на Съвета относно взаимното признаване на висшето образование и на дипломите при напускане на училище / периодите на обучение в чужбина, включени в съобщението на Комисията, озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (14 ноември 2017 г.), бихме желали да повдигнем следните въпроси:

  по какъв начин възнамерява Комисията да гарантира, че препоръката на Съвета включва учениците, чието обучение в чужбина, не е довела до придобиването на квалификация или диплома?

  каква система, или системи, за признаване на периодите на училищно обучение в чужбина са в процес на разглеждане?

  възнамерява ли Комисията да вземе под внимание успешните примери от Италия и Австрия, където периодите на обучение от не повече от 12 месеца се признават без допълнителни изпити или прехвърляне на кредити?

Внесен: 31.1.2018

Предаден: 2.2.2018

Краен срок за отговор: 9.2.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 5 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност