Parlamentní otázky
PDF 198kWORD 19k
31. ledna 2018
O-000010/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000010/2018

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Předmět:  Uznávání školní docházky v zahraničí

Žáci jsou v rámci EU mobilní, což odráží buď jejich rodinnou situaci, nebo jejich účast v různých výměnných programech. Mobilita ve vzdělávání ve školním věku pomáhá mladým lidem, aby získali základní životní dovednosti a průřezové schopnosti, které přispívají k jejich osobnímu rozvoji, zaměstnatelnosti a k aktivnímu evropskému občanství. Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, uvádí, že cílem činnosti Unie má být „ podpora mobility studentů a učitelů, také prostřednictvím podpory akademického uznávání diplomů a započítáváním doby studia“.

Navzdory tomu mnohé členské státy nezapočítávají dobu studia strávenou v zahraničí, zvláště pokud jejím výsledkem nejsou školní diplomy odpovídající evropskému rámci kvalifikací. Absence příznivého politického prostředí představuje závažnou překážku v mobilitě žáků (a rodin s dětmi ve školním věku), kteří následně musí strávit ve škole další rok nebo několik dalších let, poté co se vrátí do své domovské země.

Ačkoli vítáme návrh doporučení Rady týkající se vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o ukončení školní docházky / školní docházky v zahraničí, který je zahrnut do sdělení Komise „Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“ (14. listopadu 2017), chtěli bychom položit následující otázky:

  Jak Komise hodlá zajistit, aby doporučení Rady zahrnulo žáky, jejichž studia v zahraničí nebyla zakončena získáním určité kvalifikace nebo diplomu?

  O jakém systému nebo jakých systémech uznávání se uvažuje u školní docházky v zahraničí?

  Hodlá Komise vzít v úvahu úspěšné příklady Itálie a Rakouska, kde se školní docházka nepřesahující 12 měsíců uznává bez jakékoli dodatečné zkoušky nebo přenosu kreditů?

Předložení: 31.1.2018

Postoupení: 2.2.2018

Platné do: 9.2.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 5. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí