Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 197kWORD 19k
31. januar 2018
O-000010/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000010/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Om:  Anerkendelse af studieperioder i udlandet

Elever inden for EU er mobile, enten på grund af deres familiemæssige situation eller på grund af deres deltagelse i forskellige udvekslingsprogrammer. Læringsmobilitet i skolealderen hjælper unge med at erhverve grundlæggende livsfærdigheder og tværfaglige kompetencer, der bidrager til deres personlige udvikling, beskæftigelsesegnethed og aktive medborgerskab i Europa. Artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at målene for Unionens indsats er "at begunstige studerendes og læreres mobilitet, bl.a. ved at fremme den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder".

Til trods herfor anerkender mange medlemsstater ikke studieperioder i udlandet, især hvis de ikke resulterer i eksamensbeviser, der stemmer overens med den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF). Manglende gunstige politiske rammer udgør en væsentlig hindring for mobiliteten for elever (og familier med børn i skolealderen), som efterfølgende skal gå et eller flere yderligere år i skole, når de vender tilbage til deres hjemlande.

Selv om vi glæder os over det forslag til en henstilling fra Rådet om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelse og skoleuddannelse/studieophold i udlandet, der var medtaget i Kommissionens meddelelse med titlen "Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur" (14. november 2017), vil vi gerne stille følgende spørgsmål:

  Hvordan agter Kommissionen at sikre, at Rådets henstilling omfatter elever, hvis studier i udlandet ikke har ført til opnåelse af en kvalifikation eller et eksamensbevis?

  Hvilken anerkendelsesordning eller hvilke anerkendelsesordninger for studieperioder i udlandet er under overvejelse?

  Agter Kommissionen at overveje de vellykkede eksempler i Italien og Østrig, hvor studieperioder, der ikke varer længere end 12 måneder, anerkendes uden yderligere eksamener eller meritoverførsler?

Indgivet: 31.1.2018

Videresendt: 2.2.2018

Besvarelsesfrist: 9.2.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 5. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik