Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 191kWORD 19k
31. tammikuuta 2018
O-000010/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2018

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Aihe:  Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

Koululaiset liikkuvat unionin alueella joko perhetilanteista johtuen tai osallistuakseen erilaisiin vaihto-ohjelmiin. Liikkuvuuteen oppiminen kouluiässä auttaa nuoria hankkimaan elämässä tarvittavia perustaitoja ja monialaisia taitoja, mikä edistää heidän henkilökohtaista kehitystään ja työllistyvyyttään sekä aktiivista Euroopan kansalaisuutta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklassa todetaan, että unionin tavoitteena on edistää ”opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa rohkaisemalla tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamista akateemisessa maailmassa”.

Tästä huolimatta monet jäsenvaltiot eivät tunnusta ulkomailla suoritettuja opintojaksoja, varsinkaan jos niiden tuloksena ei saada eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaista koulun päästötodistusta. Mahdollistavan toimintaympäristön puuttuminen muodostaa merkittävän esteen oppilaiden (ja sellaisten perheiden, joissa on kouluikäisiä lapsia) liikkuvuudelle, koska oppilaiden on myöhemmin kotimaahan palatessaan käytävä yksi tai useampia ylimääräisiä vuosia koulua.

Pidämme tervetulleena komission tiedonannossa ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla” (14. marraskuuta 2017) esitettyä ehdotusta korkea-asteen koulutuksen ja koulujen päättötodistusten / ulkomailla suoritettujen opintojaksojen vastavuoroista tunnustamista koskevasta neuvoston suosituksesta, mutta haluaisimme esittää seuraavat kysymykset:

  Miten komissio aikoo varmistaa, että neuvoston suositukseen sisällytetään oppilaat, joiden ulkomailla suorittamat opinnot eivät ole johtaneet muodollisen kelpoisuuden tai tutkintotodistuksen saamiseen?

  Mitä ulkomailla suoritettuja opintojaksoja koskevaa tunnustamisjärjestelmää tai -järjestelmiä ollaan harkitsemassa?

  Aikooko komissio tarkastella Italian ja Itävallan onnistuneita esimerkkejä, joissa opintojaksot, joiden pituus ei ylitä 12 kuukautta, tunnustetaan ilman mitään lisäkoetta tai opintosuoritusten siirtoa?

Jätetty: 31.1.2018

Välitetty: 2.2.2018

Määräaika: 9.2.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö