Parlamentarna pitanja
PDF 195kWORD 19k
31. siječnja 2018.
O-000010/2018

Pitanje za usmeni odgovor O-000010/2018

upućeno Komisiji

članak 128

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Predmet:  Priznavanje razdoblja školovanja u inozemstvu

Učenici su mobilni unutar EU-a, ili zbog obiteljske situacije ili zbog sudjelovanja u različitim programima razmjene. Iskustvo mobilnosti u školskoj dobi pomaže mladima u stjecanju osnovnih životnih vještina i transverzalnih sposobnosti te doprinosi njihovu osobnom razvoju, zapošljivosti i aktivnom europskom građanstvu. U članku 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da je jedan od ciljeva djelovanja Unije „poticanje mobilnosti studenata i nastavnika, između ostalog, poticanjem akademskog priznavanja istovrijednosti diploma i trajanja studija”.

Međutim, u mnogim državama članicama ne priznaju se razdoblja školovanja u inozemstvu, osobito ako se po završetku tih razdoblja školovanja ne izdaju svjedodžbe u skladu s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira. Manjak poticajnih politika predstavlja visoku prepreku mobilnosti učenika (i obitelji s djecom školske dobi), koji nakon povratka u matičnu zemlju moraju pohađati nastavu jednu ili više dodatnih godina.

Premda pozdravljamo prijedlog za preporuku Vijeća o uzajamnom priznavanju diploma visokih učilišta i svjedodžbi o završetku školovanja / razdoblja školovanja u inozemstvu, uvršten u komunikaciju Komisije „Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet” (14. studenog 2017.), želimo upitati sljedeće:

  Na koji se način Komisija namjerava pobrinuti da se preporuka Vijeća odnosi i na učenike koji nakon razdoblja školovanja u inozemstvu nisu stekli kvalifikaciju ili svjedodžbu?

  Koji se sustav priznavanja, ili više njih, razmatra kad je riječ o razdobljima školovanja u inozemstvu?

  Namjerava li Komisija razmotriti uspješne primjere Italije i Austrije, u kojima se razdoblja školovanja koja ne premašuju 12 mjeseci priznaju bez dodatnih ispita ili prijenosa bodova?

Podneseno: 31.1.2018

Proslijeđeno: 2.2.2018

Rok za odgovor: 9.2.2018

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti