Parlamentiniai klausimai
PDF 197kWORD 19k
2018 m. sausio 31 d.
O-000010/2018

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000010/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Tema:  Laiko, kurį moksleiviai praleidžia mokydamiesi užsienyje, pripažinimas

Mokiniai yra judūs ES viduje dėl savo šeiminės padėties arba dėl to, kad dalyvauja įvairiose mokyklų mainų programose. Judumas mokymosi tikslais mokyklinio amžiaus jaunuoliams padeda įgyti pagrindinių gyvenimo įgūdžių ir universaliųjų gebėjimu, padedančių jų asmeniniam tobulėjimui, galimybėms įsidarbinti ir skatinančių jų aktyvų europinį pilietiškumą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos veiksmais siekiama „skatinti studentų ir dėstytojų judėjimą, inter alia, skatinant akademinį diplomų ir studijų trukmės pripažinimą“.

Nepaisant to, daug valstybių narių nepripažįsta laikotarpių praleistų mokantis užsienyje, ypač jei per juos neįgyjami mokyklos diplomai, atitinkantys Europos kvalifikacijų sandarą (EKS). Dėl to, kad nėra palankios politinės aplinkos, kyla didelių kliūčių mokinių (ir šeimų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų) judumui, o kai tie mokiniai sugrįžta į savo kilmės šalis, vėliau turi papildomai mokytis vienerius ar daugiau metų.

Nors mes palankiai vertiname Tarybos rekomendaciją dėl aukštojo mokslo ir mokyklos baigimo diplomų ir (arba) studijų laikotarpių užsienyje abipusio pripažinimo, įtrauktą į Komisijos komunikatą „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ (2017 m. lapkričio 14 d.), norėtume pateikti šiuos klausimus:

  Kaip Komisija planuoja užtikrinti, kad Tarybos rekomendacija apimtų mokinius, kurie po mokymosi užsienyje nėra įgiję diplomo arba kvalifikacijos?

  Kokia turėtų būti svarstoma mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimo sistema ar sistemos?

  Ar Komisija planuoja išnagrinėti sėkmingus pavyzdžius Italijoje ir Austrijoje, kuriose ne ilgiau nei 12 mėn. trukmės mokymosi laikotarpiai yra pripažįstami  be jokių papildomų egzaminų ar kreditų perkėlimų?

Pateikta: 31.1.2018

Perduota: 2.2.2018

Atsakyti iki: 9.2.2018

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. vasario 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika