Deputātu jautājumi
PDF 196kWORD 19k
2018. gada 31. janvāris
O-000010/2018

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000010/2018

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Temats:  Ārvalstu skolās pavadītu mācību periodu atzīšana

Skolēni pārvietojas ES ģimenes situācijas dēļ, vai arī piedaloties dažādās apmaiņas programmās. Mācību mobilitāte skolas vecumā palīdz jauniešiem apgūt dzīves pamatiemaņas un visdažādākās kompetences un tas sniedz ieguldījumu viņu personības attīstībā, veicina nodarbinātības iespējas un aktīvu Eiropas pilsonību. Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā ir noteikts, ka Savienības darbības mērķis ir “veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, cita starpā veicinot diplomu un studiju posmu akadēmisko atzīšanu”.

Par spīti tam daudzas dalībvalstis neatzīst ārvalstīs pavadītus mācību periodus, jo īpaši gadījumos, kad to rezultātā nav iegūts diploms, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Veicinošu politikas virzienu trūkums ir galvenais šķērslis skolēnu mobilitātei (un to ģimeņu mobilitātei, kurās ir skolas vecuma bērni), kam atgriežoties savās valstīs, nākas apmeklēt skolu papildus vienu vai vairākus gadus.

Mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu Padomes ieteikumam par augstākās izglītības un skolas beigšanas diplomu/mācību periodu ārvalstīs savstarpēju atzīšanu, kas iekļauts Komisijas paziņojumā “Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru” (2017. gada 14. novembris), tomēr mēs gribētu uzdot šādus jautājumus:

  Kā Komisija plāno nodrošināt, lai Padomes ieteikums tiktu attiecināts arī uz tiem skolēniem, kuri mācību ārvalstīs rezultātā nav ieguvuši kvalifikāciju vai diplomu?

  Kāda atzīšanas sistēma vai sistēmas tiek apsvērtas attiecībā uz skolēnu mācību periodiem ārvalstīs?

  Vai Komisija plāno ņemt vērā Itālijas un Austrijas veiksmīgos piemērus, kur mācību periodi, kas nepārsniedz 12 mēnešus, tiek atzīti bez jebkādiem papildu eksāmeniem vai kredītpunktu pārnešanas?

Iesniegšanas datums: 31.1.2018

Nosūtīts: 2.2.2018

Termiņš atbildei: 9.2.2018

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika