Parlementaire vragen
PDF 197kWORD 19k
31 januari 2018
O-000010/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Betreft:  Erkenning van in het buitenland doorgebrachte schoolperioden

Leerlingen zijn mobiel binnen de EU, vanwege familieomstandigheden of deelname aan diverse uitwisselingsprogramma's. Leermobiliteit in de schoolgaande leeftijd helpt jongeren fundamentele levensvaardigheden en horizontale competenties te verwerven en draagt zodoende bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid voor werk en actief Europees burgerschap.  In artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de Unie erop gericht is om "de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning van diploma's en studietijdvakken aan te moedigen".

Desondanks erkennen veel lidstaten in het buitenland doorgebrachte schoolperioden niet, en dit is vooral het geval als het behaalde schooldiploma niet aansluit bij het Europees kwalificatiekader. Het gebrek aan een stimulerende beleidsomgeving vormt een groot obstakel voor de mobiliteit van leerlingen (en van gezinnen met schoolgaande kinderen), die vervolgens een of meer extra jaren school moeten volgen als ze terugkeren naar hun land van herkomst.

Ofschoon we ingenomen zijn met het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma's en eindexamendiploma's/studieperioden in het buitenland, als opgenomen in de mededeling van de Commissie "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" (14 november 2017), hebben we de volgende vragen:

  Hoe wil de Commissie erop toezien dat de aanbeveling van de Raad ook leerlingen omvat van wie de studie in het buitenland geen kwalificatie of diploma heeft opgeleverd?

  Welk erkenningssysteem of welke systemen voor in het buitenland doorgebrachte schoolperioden worden in overweging genomen?

  Is de Commissie van plan rekening te houden met de positieve voorbeelden Italië en Oostenrijk, waar studieperioden van minder dan 12 maanden worden erkend zonder extra examens of overdracht van studiepunten?

Ingediend: 31.1.2018

Doorgezonden: 2.2.2018

Uiterste datum beantwoording: 9.2.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid