Interpelacje
PDF 198kWORD 19k
31 stycznia 2018
O-000010/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000010/2018

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Przedmiot:  Uznawanie okresów nauki szkolnej za granicą

Mobilność uczniów w obrębie UE wynika zarówno z ich sytuacji rodzinnej, jak i z udziału w różnych programach wymian. Mobilność edukacyjna w wieku szkolnym pomaga młodym ludziom w zdobywaniu podstawowych umiejętności życiowych oraz kompetencji o charakterze ogólnym, a przez to wspiera rozwój jednostki, zwiększa szanse na zatrudnienie i przyczynia się do aktywnego obywatelstwa europejskiego. Art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Unia zmierza do „sprzyjania mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów”.

Wiele państw członkowskich nie uznaje jednak okresów nauki szkolnej za granicą, zwłaszcza jeśli nie kończą się one uzyskaniem dyplomu odpowiadającego europejskim ramom kwalifikacji (ERK). Brak sprzyjającego otoczenia politycznego to poważna przeszkoda w mobilności uczniów (i rodzin z dziećmi w wieku szkolnym), gdyż po powrocie do państwa pochodzenia muszą oni spędzić w szkole dodatkowy rok lub nawet więcej lat.

Z zadowoleniem przyjmujemy wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów wykształcenia wyższego i świadectw ukończenia szkoły oraz okresów nauki za granicą, zawarty w komunikacie Komisji pt. „Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze” (z dnia 14 listopada 2017 r.), jednak chcielibyśmy zadać następujące pytania:

  Jak Komisja zamierza zapewnić uwzględnienie w zaleceniu Rady osób uczących się za granicą bez uzyskania kwalifikacji lub dyplomu?

  Jaki rozważa się system (lub systemy) uznawania okresów nauki szkolnej za granicą?

  Czy Komisja zamierza uwzględnić przykłady Włoch i Austrii, które z powodzeniem wprowadziły uznawanie okresów nauki nieprzekraczających 12 miesięcy bez żadnych dodatkowych egzaminów i bez konieczności przeniesienia uzyskanych punktów?

Przedłożone: 31.1.2018

Przekazane: 2.2.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 9.2.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności