Întrebări parlamentare
PDF 195kWORD 19k
31 ianuarie 2018
O-000010/2018

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000010/2018

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Subiect:  Recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate

Elevii sunt mobili în interiorul UE, reflectând fie situația familială, fie participarea la diverse programe de schimb. Mobilitatea în scop educațional la vârsta școlară îi ajută pe tineri să dobândească aptitudini de bază pentru viață și competențe transversale, contribuind la dezvoltarea lor personală, la capacitatea lor de inserție profesională și la cetățenia europeană activă. Articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că acțiunea Uniunii urmărește „să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu”.

Cu toate acestea, numeroase state membre nu recunosc perioadele de studii din străinătate, în special dacă acestea nu conduc la obținerea de diplome de învățământ în concordanță cu Cadrul european al calificărilor (CEC). Absența unui mediu politic propice constituie un obstacol major în calea mobilității elevilor (și a familiilor cu copii de vârstă școlară), care ulterior vor trebui să urmeze unul sau mai mulți ani suplimentari de școală atunci când se întorc în țările lor de origine.

Deși salutăm propunerea de recomandare a Consiliului privind recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ superior și secundar sau a perioadelor de studiu în străinătate, cuprinsă în Comunicarea Comisiei „Consolidarea identității europene prin educație și cultură” (14 noiembrie 2017), am dori să adresăm următoarele întrebări:

  Cum intenționează Comisia să asigure că recomandarea Consiliului include elevii ale căror studii în străinătate nu au dus la obținerea unei calificări sau a unei diplome?

  Ce sistem sau sisteme de recunoaștere pentru perioadele de studiu în străinătate sunt luate în considerare?

  Comisia intenționează să ia în considerare exemplele de succes din Italia și Austria, unde perioadele de studiu de maximum 12 luni sunt recunoscute fără a fi nevoie de examene suplimentare sau de un transfer de credite?

Depunere: 31.1.2018

Trimisă: 2.2.2018

Termen pentru răspuns: 9.2.2018

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 5 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate