Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 19k
31. januára 2018
O-000010/2018

Otázka na ústne zodpovedanie O-000010/2018

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Vec:  Uznávanie obdobia štúdia na škole v zahraničí

Žiaci sa pohybujú v rámci EÚ, čo je buď odrazom ich rodinných situácií alebo účasti na rôznych výmenných programoch. Učenie sa mobilite v školskom veku pomáha mladým ľuďom získať základné životné zručnosti a prierezové kompetencie, ktoré prispievajú k ich osobnému rozvoju, možnosti zamestnať sa a aktívnemu európskemu občianstvu. V článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že činnosť Únie sa zameriava na „podporu mobility študentov a učiteľov, medzi iným podporou akademického uznávania diplomov a započítaním času štúdia“.

Bez ohľadu na to mnohé členské štáty neuznávajú obdobie štúdia v zahraničí, najmä ak nie je ukončené diplomom, ktorý zodpovedá európskemu kvalifikačnému rámcu. Nedostatok priaznivého politického prostredia je hlavnou prekážkou mobility žiakov (a rodín so školopovinnými deťmi), ktorí musia následne absolvovať jeden alebo viac dodatočných školských rokov po návrate do svojej domovskej krajiny.

Hoci vítame návrh odporúčania Rady o vzájomnom uznávaní diplomov vyššieho vzdelávania a vysvedčení/období štúdia v zahraničí, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou (zo 14. novembra 2017), dovoľujeme si položiť tieto otázky:

  Ako chce Komisia zabezpečiť, aby odporúčania Rady zahŕňali žiakov, ktorých štúdium v zahraničí nebolo ukončené získaním kvalifikácie alebo diplomu?

  Aký systém alebo aké systémy uznávania obdobia štúdia v zahraničí sa zvažujú?

  Plánuje Komisia posúdiť úspešné príklady z Talianska a Rakúska, kde sa obdobie štúdia nepresahujúce 12 mesiace uznáva bez akýchkoľvek ďalších skúšok alebo prenosu kreditov?

Predložené: 31.1.2018

Postúpené: 2.2.2018

Termín na zodpovedanie: 9.2.2018

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 5. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia