Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 20k
31 Ιανουαρίου 2018
O-000011/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000011/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Maria Grapini, Olga Sehnalová, Lambert van Nistelrooij, José Inácio Faria, Dieter-Lebrecht Koch, Romana Tomc, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Rosa Estaràs Ferragut, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Michał Boni, Heinz K. Becker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sógor, Emil Radev, Marek Plura, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Monika Smolková, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Dietmar Köster, Brando Benifei, Wajid Khan, Michela Giuffrida, Miltiadis Kyrkos, István Ujhelyi, Costas Mavrides, Catherine Stihler, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Dan Nica, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea, Emilian Pavel, Julie Ward, Marc Tarabella, Helga Stevens, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Igor Šoltes, Merja Kyllönen, Georgios Epitideios, Zoltán Balczó


  Θέμα:  Επιτροπεία για άτομα με νοητική υστέρηση

Στην ΕΕ ζουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες. Πολλά από αυτά, ιδίως τα άτομα με νοητική υστέρηση ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, στερούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα και, ως εκ τούτου, το δικαίωμά τους να ζουν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να επιλέξουν πού και με ποιον επιθυμούν να ζουν, δεν μπορούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εκλογών), δεν μπορούν να παντρευτούν ούτε να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), η οποία έχει κυρωθεί από την ΕΕ και από όλα, σχεδόν, τα κράτη μέλη της, προωθεί μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες είναι φορείς δικαιωμάτων και θα πρέπει να απολαύουν της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας επί ίσοις όροις με τους άλλους. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στις αναπηρίες έχει σοβαρές συνέπειες στη νομοθεσία περί δικαιοπρακτικής ικανότητας και απαιτεί μετάβαση από τη νόμιμη εξουσιοδότηση άλλων ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις για άτομα με αναπηρίες (γνωστή ως υποκαθιστάμενη λήψη αποφάσεων) στην υποστήριξη των ατόμων αυτών για τη λήψη των δικών τους αποφάσεων (γνωστή ως υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων). Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν κυρώσει τη CRPD, η νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να νομιμοποιεί την άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας λόγω αναπηρίας, γεγονός που συνιστά διάκριση. Εν τούτοις, υπάρχουν πρότυπα ουσιαστικής υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ώστε να παρέχουν επαρκή στήριξη, δίνοντας σε όλα τα άτομα τη δυνατότητα να επιλέγουν και να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους, όπως κάθε άλλος ευρωπαίος πολίτης. Οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα αυτόν εξετάστηκαν το 2015 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος ως προς τα ζητήματα που άπτονται της δικαιοπρακτικής ικανότητας και των δικαιωμάτων της ΕΕ.

Με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να ενθαρρύνουν πιο ενεργά τα κράτη μέλη να αλλάξουν τη νομοθεσία τους περί δικαιοπρακτικής ικανότητας; Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου στον μέγιστο δυνατό βαθμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές;

Κατάθεση: 31.1.2018

Διαβίβαση: 2.2.2018

Λήξη προθεσμίας: 9.2.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου