Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000012/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000012/2018

Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000012/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδικασία : 2018/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000012/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000012/2018 (B8-0015/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurοstat, το 2015 σημειώθηκαν πάνω από 500 θανατηφόρα ατυχήματα στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Η γεωργία εξακολουθεί να συνιστά επικίνδυνο επάγγελμα, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας, όπως η οδηγία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (89/391/ΕΟΚ).

Η έλλειψη χρηματοδότησης για τα προγράμματα ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αναφερθεί ως φραγμός στη βελτίωση της κατάστασης. Επιπλέον, απαιτείται να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της υγείας και της ευημερίας των γεωργών σε επίπεδο ΕΕ.

Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να υπολογιστεί η συχνότητα των ατυχημάτων και των θανάτων και να μειωθεί ο απαράδεκτα υψηλός αριθμός τους στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις;

Αναγνωρίζει η Επιτροπή την ανάγκη να εστιάσει στο ζήτημα των ατυχημάτων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως με την παροχή εναλλακτικών λύσεων στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ;

Ανησυχεί η Επιτροπή με το ενδεχόμενο τα χαμηλά εισοδήματα των γεωργών και οι αμείλικτες πιέσεις που δέχονται στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας να συμβάλλουν στον απαράδεκτα υψηλό αριθμό γεωργικών ατυχημάτων;

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου