Parlamentsfråga - O-000012/2018Parlamentsfråga
O-000012/2018

  Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU

  Fråga för muntligt besvarande O-000012/2018
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Mairead McGuinness, för PPE-gruppen

  Förfarande : 2018/2668(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000012/2018
  Ingivna texter :
  O-000012/2018 (B8-0015/2018)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  De senaste uppgifterna från Eurostat visar att det under 2015 inträffade över 500 dödsolyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

  Jordbruk förblir ett riskfyllt yrke, trots de åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att ta itu med säkerheten på arbetsplatsen, t.ex. genom direktivet om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (89/391/EEG).

  Att det saknas medel för säkerhetssystem inom jordbruket har pekats ut som ett skäl till att situationen inte förbättras. Dessutom borde frågan om hälsa och välbefinnande för jordbrukare tas upp på EU-nivå.

  Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att mäta förekomsten av olyckor och minska den oacceptabelt höga olycksfrekvensen och dödsolyckorna inom EU:s jordbrukssektor?

  Anser kommissionen att frågan om olycksfall och säkerhet inom jordbruket bör tas upp på EU-nivå, särskilt genom att man inför möjligheter för medlemsstaterna att finansiera säkerhetssystem för jordbruket i samband med nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken?

  Är kommissionen orolig för att de låga jordbruksinkomsterna och det ständiga trycket på jordbrukare i livsmedelskedjan kan bidra till den oacceptabelt höga olycksfrekvensen inom jordbrukssektorn?

  Senaste uppdatering: 6 februari 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy