Parlamentní otázka - O-000013/2018Parlamentní otázka
O-000013/2018

Vyšetřování skandálu Dieselgate 2.0

2.2.2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000013/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

Deníky New York Times a Stuttgarter Zeitung zveřejnily dne 25. a 29. ledna 2018 informace, podle nichž Evropská skupina pro výzkum otázek životního prostředí a zdraví v odvětví dopravy (EUGT), což je subjekt financovaný evropskými podniky Volkswagen, Daimler a BMW a výrobcem příslušenství Bosch, testovala v letech 2014 a 2015 dieselové motory nových vozidel tak, že lidské bytosti a opice nechávala vdechovat jejich výfukové plyny s cílem pokusit se prokázat neškodnost těchto vozidel, která byla navíc týmiž podniky pokoutně upravena tak, aby mohla být schválena podle evropských norem.

Toto testování, které nesledovalo žádný legitimní vědecký cíl a které vědomě vystavilo nebezpečí testované lidské bytosti a zvířata, radikálně porušuje základní práva zakotvená ve Smlouvách a v Listině základních práv, která vyžadují úctu k lidské důstojnosti a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti a na dobré životní podmínky zvířat, ale také literu a ducha nařízení č. 536/2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Hodlá Komise důkladně vyšetřit tyto praktiky a jejich soulad s unijním právem a zahájit v případě potřeby příslušná řízení o porušení pravidel?

Vzhledem dále k tomu, že tyto nepřijatelné praktiky ukazují, že platný právní rámec ve věci ochrany a dodržování práva na nedotknutelnost lidí a zvířat, pokud se jedná o vědecký výzkum, není dostatečný, přezkoumá Komise celý právní rámec a kontrolní prostředky, které byly zavedeny?

Poslední aktualizace: 6. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí