Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000013/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000013/2018

Undersøgelse efter skandalen om "Dieselgate" 2.0

2.2.2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000013/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

New York Times og Stuttgarter Zeitung afslørede den 25. og 29. januar 2018, at European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT) – et organ, der er finansieret af de EU-baserede virksomheder Volkswagen, Daimler og BMW samt udstyrsfabrikanten Bosch – i 2014 og 2015 testede dieselmotorerne i nye køretøjer ved at lade mennesker og aber indånde deres udstødning i et forsøg på at påvise, at de pågældende køretøjer var uskadelige, om end de i øvrigt var blevet manipuleret af disse virksomheder med henblik på at blive typegodkendt i overensstemmelse med EU-normerne.

Disse forsøg, som ikke havde noget gyldigt videnskabeligt formål, og som med overlæg har bragt mennesker og dyrs sundhed i fare, udgør en klokkeklar overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, som er anerkendt i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, og som kræver respekt for den menneskelige værdighed, respekt for menneskets integritet og dyrevelfærd, men også ånden og ordlyden i forordning (EU) nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Agter Kommissionen at foretage en tilbundsgående undersøgelse af denne praksis og dens overensstemmelse med EU-retten og om nødvendigt indlede overtrædelsesprocedurer?

Endvidere, idet disse overgreb vidner om utilstrækkeligheden af de nuværende retlige rammer for beskyttelse af og respekt for mennesker og dyrs integritet med hensyn til videnskabelig forskning, agter Kommissionen da at revidere hele regelsættet og de eksisterende kontrolmidler?

Seneste opdatering: 6. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik