Parlamentin kysymys - O-000013/2018Parlamentin kysymys
O-000013/2018

Dieselgate 2.0 -skandaalia koskeva tutkimus

2.2.2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000013/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

New York Times - ja Stuttgarter Zeitung -lehdissä paljastettiin 25. ja 29. tammikuuta 2018, että Volkswagenin, Daimlerin ja BMW:n eurooppalaisten yritysten rahoittama järjestö, Euroopan ympäristöä ja terveyttä liikennealalla tutkiva ryhmä (EUGT), on testannut vuosina 2014 ja 2015 uusien ajoneuvojen dieselmoottoreita siten, että ihmiset ja apinat on laitettu hengittämään niiden pakokaasua. Tarkoituksena oli osoittaa vaarattomiksi ajoneuvot, joita nämä samat yritykset olivat muutenkin manipuloineet, jotta ne vastaisivat eurooppalaisia normeja.

Testeillä ei ollut pätevää tieteellistä tavoitetta, ja testattujen ihmisten ja eläinten terveys vaarannettiin niissä tietoisesti. Testeissä rikotaan perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia. Näissä asiakirjoissa vaaditaan ihmisarvon, henkilökohtaisen koskemattomuuden ja eläinten hyvinvoinnin kunnioittamista. Lisäksi testit ovat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen 536/2014 ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta koskevan direktiivin 2010/63/EU hengen ja kirjaimen vastaisia.

Aikooko komissio tutkia nämä käytännöt ja selvittää perusteellisesti, ovatko ne unionin lainsäädännön mukaisia, ja tarvittaessa aloittaa rikkomisesta johtuvat menettelyt?

Nämä ylilyönnit osoittavat, että ihmisten ja eläinten suojelua ja koskemattomuuden kunnioittamista koskeva oikeuskehys on tieteellisen tutkimuksen kohdalla riittämätön. Aikooko komissio tarkistaa koko oikeuskehyksen ja käytössä olevat valvontatavat?

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö