Parlamentarna pitanja
PDF 198kWORD 19k
2. veljače 2018.
O-000013/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000013/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

 Predmet: Istražni postupak nakon skandala Dieselgate 2.0

New York Times i Stuttgarter Zeitung 25. i 29. siječnja 2018. objavili su da je Europska radna skupina za istraživanje o okolišu i zdravlju u sektoru prometa, a koju financiraju europska poduzeća Volkswagen, Daimler i BMW, kao i proizvođač opreme Bosch, 2014. i 2015. testirala dizelske motore novih vozila na osobama i majmunima koji su udisali njihove ispušne plinove kako bi se pokušalo dokazati da ta vozila nisu štetna. Nadalje, navedena poduzeća izmijenila su ta ista vozila kako bi ih prilagodila europskim standardima.

Ta testiranja, kojima cilj nije bio doći ni do kakvog valjanog znanstvenog zaključka i kojima je svjesno ugroženo zdravlje ljudi i životinja, predstavljaju potpuno kršenje temeljnih prava koja su priznata Ugovorima i Poveljom o temeljnim pravima, a kojima se zahtijeva poštovanje ljudskog dostojanstva, integriteta osobe i dobrobiti životinja, a njima se također krše duh i tekst Uredbe br. 536/2014 o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi i Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

Namjerava li Komisija provesti temeljitu istragu o tim praksama i njihovoj sukladnosti s europskim pravom i, prema potrebi, pokrenuti postupke radi utvrđivanja povrede prava?

Osim toga, budući da se time potvrđuje nedostatak pravnog okvira o zaštiti i poštovanju integriteta ljudi i životinja u pogledu znanstvenih istraživanja, namjerava li Komisija provesti reviziju cjelokupnog pravnog okvira i postojećih sredstava za nadzor?

Izvorni jezik pitanja: FR
Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti