Parlamenti kérdés - O-000013/2018Parlamenti kérdés
O-000013/2018

a "Dieselgate 2.0" botránnyal kapcsolatos vizsgálat

2.2.2018

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000013/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

A New York Times és a Stuttgarter Zeitung 2018. január 25-én és 29-én fedték fel, hogy a Volkswagen, a Daimler és a BMW európai autógyárak, valamint beszállítójuk, a Bosch által finanszírozott szervezet, a közlekedési ágazat környezeti és egészségügyi helyzetével foglalkozó európai kutatócsoport (EUGT) 2014-ben és 2015-ben úgy tesztelte új gépjárművek dízelmotorjait, hogy a kipufogógázokat emberekkel és majmokkal lélegeztette be azzal a céllal, hogy kimutassák a járművek ártalmatlanságát, miközben ugyanezek a vállalatok manipulálták a járműveket, hogy megfeleljenek az európai szabványoknak.

A tesztek, amelyeknek semmilyen érvényes tudományos céljuk nem volt, és amelyek tudatosan veszélyeztették emberek és állatok egészségét, teljes mértékben sértik a szerződések és az alapjogi charta által elismert alapvető jogokat, vagyis az emberi méltóság tiszteletben tartását és az emberek és az állatok integritásának tiszteletben tartását, továbbá sértik az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló 536/2014/EU rendelet és a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv betűjét és szellemét is.

Fog-e a Bizottság alapos vizsgálatot folytatni e gyakorlatokat, valamint ezek európai joggal való összhangját illetően, és adott esetben fog-e kötelezettségszegési eljárást indítani?

Mivel ezek a visszaélések tanúsítják, hogy az emberek és állatok integritásának tudományos kutatások során történő tiszteletben tartásával kapcsolatos jelenleg hatályos jogi keret nem kielégítő, felülvizsgálja-e a Bizottság a jogi keretet és ellenőrzési eszközöket?

Utolsó frissítés: 2018. február 6.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat