Parlamenta jautājums - O-000013/2018Parlamenta jautājums
O-000013/2018

Izmeklēšana, kas ir veikta attiecībā uz otro dīzeļgeitas skandālu

2.2.2018

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000013/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

Laikraksti New York Times un Stuttgarter Zeitung 2018. gada 25. un 29. janvārī atklāja, ka Eiropas Vides un veselības pētījumu transporta jomā grupa (EUGT) — organizācija, kuru finansē Eiropas uzņēmumi Volkswagen, Daimler un BMW un aprīkojuma tehnikas ražotājs Bosch, 2014. un 2015. gadā ir pārbaudījusi jauno automobiļu dīzeļmotorus, liekot to atgāzes ieelpot cilvēkiem un pērtiķiem, lai censtos pierādīt šo automobiļu nekaitīgumu — starp citu, minētie uzņēmumi tos ir manipulējuši, lai panāktu oficiālu to atbilstības Eiropas normām atzīšanu.

Šie testi, kurus neveica, lai sasniegtu kādu lietderīgu zinātnisku mērķi, un kurus veicot ir apzināti apdraudēta pārbaudāmo cilvēku un dzīvnieku veselība, ir uzskatāmi par viennozīmīgu ne tikai līgumos un pamattiesību hartā atzīto pamattiesību pārkāpumu, ņemot vērā, ka tajos ir prasīta cilvēka cieņas, personas neaizskaramības un dzīvnieku labturības ievērošana, bet arī Regulas Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un Direktīvas 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību gara un burta pārkāpumu.

Vai Komisija veiks padziļinātu izmeklēšanu par šiem paņēmieniem un to atbilstību Eiropas tiesībām un vai tā vajadzības gadījumā nesāks pienākumu neizpildes procedūras?

Līdz ar to — tā kā šīs novirzes liecina par spēkā esošā tā tiesiskā regulējuma nepilnībām, ar ko reglamentē, ka, veicot zinātniskus pētījumus, ir jāgarantē cilvēku un dzīvnieku drošība un neaizskaramība, vai Komisija paredz pārskatīt visus šīs jomas tiesību aktus un izveidotos kontroles līdzekļus?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika