Parlementaire vraag - O-000013/2018Parlementaire vraag
O-000013/2018

Onderzoek naar aanleiding van het schandaal Dieselgate 2.0

2.2.2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000013/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

De New York Times en de Stuttgarter Zeitung hebben op 25 resp. 29 januari 2018 onthuld dat de Europese onderzoeksgroep op het vlak van milieu en gezondheid in de vervoerssector (EUGT), die wordt gefinancierd door de Europese ondernemingen Volkswagen, Daimler en BMW, en fabrikant van elektronische apparatuur Bosch, in 2014 en 2015 de dieselmotoren van nieuwe voertuigen hebben getest door de uitlaatgassen daarvan te laten inademen door mensen en apen, om de veiligheid van deze voertuigen aan te tonen die overigens door dezelfde bedrijven in de handel waren gebracht om goedgekeurd te worden volgens de Europese normen.

Deze tests, die geen enkel wetenschappelijk doel dienen en die de gezondheid van de onderzochte mensen en dieren bewust in gevaar hebben gebracht, vormen een ernstige schending van de grondrechten die zijn verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten, waarin tevens de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de integriteit van personen en het welzijn van dieren wordt voorgeschreven, maar tevens van de letter en de geest van Verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Is de Commissie van plan een grondig onderzoek in te stellen naar deze praktijken en de overeenstemming daarvan met het Europees recht en zal zij in voorkomend geval inbreukprocedures inleiden?

Is de Commissie van plan het huidige rechtskader en de bijbehorende controlemiddelen te herzien, aangezien bovenstaande excessen blijk geven van een ontoereikend rechtskader voor de bescherming en de eerbiediging van de integriteit van mens en dier bij wetenschappelijk onderzoek?

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid