Pytanie poselskie - O-000013/2018Pytanie poselskie
O-000013/2018

Dochodzenie w sprawie afery "Dieselgate 2.0"

2.2.2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000013/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

New York Times i Stuttgarter Zeitung podały w dniach 25 i 29 stycznia 2018 r., że europejski zespół ds. badań nad środowiskiem i zdrowiem w sektorze transportu (EUGT), finansowany przez europejskie przedsiębiorstwa VW, Daimler i BMW, a także przez producenta sprzętu Bosch, w latach 2014–2015 testował silniki Diesla w nowych pojazdach, wystawiając małpy i ludzi na działanie spalin; testy te miały wykazać nieszkodliwość tych pojazdów, skądinąd zmodyfikowanych przez te same przedsiębiorstwa tak, by zapewnić homologację na podstawie norm europejskich.

Testy te, nie służące żadnemu uzasadnionemu celowi naukowemu i oznaczające świadome narażenie zdrowia ludzi i zwierząt, stanowią pogwałcenie praw podstawowych, zapisanych również w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych i wymagających poszanowania godności człowieka, integralności osoby i dobrostanu zwierząt, a ponadto naruszają ducha i literę rozporządzenia (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Czy Komisja przeprowadzi szczegółowe dochodzenie w sprawie tych praktyk i ich zgodności z prawem europejskim, i czy w stosownym przypadku będzie wszczynać postępowania w sprawie naruszenia przepisów?

Czy Komisja zamierza ponadto przeprowadzić przegląd całości ram prawnych i środków kontroli, zważywszy że opisane nieprawidłowości świadczą o braku stosownych przepisów o ochronie i poszanowaniu nietykalności ludzi i zwierząt w badaniach naukowych?

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności