Parlamentarno vprašanje - O-000013/2018Parlamentarno vprašanje
O-000013/2018

Preiskava po škandalu "Dieselgate 2.0"

2.2.2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000013/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

Časopisa New York Times in Stuttgarter Zeitung sta 25. in 29. januarja 2018 razkrila, da je Evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju (EUGT), ki so jo financirala evropska podjetja Volkswagen, Daimler in BMW, pa tudi proizvajalec opreme Bosch, leta 2014 in 2015 preskušala dizelske motorje novih vozil – ki so jih njihovi proizvajalci tako ali tako prej priredili, da bi bili skladni z evropskimi predpisi – tako, da so njihove izpušne pline vdihovali ljudje in opice, s čimer je hotela dokazati njihovo neškodljivost.

Ti testi, ki niso imeli nikakršnega verodostojnega znanstvenega cilja in s katerimi so zavestno ogrozili zdravje ljudi in živali v preskusih, so popolna kršitev temeljnih pravic, ki jih priznavajo Pogodbe in Listina o temeljnih pravicah, po katerih je treba spoštovati človekovo dostojanstvo, integriteto posameznikov in dobro počutje živali, hkrati pa so kršitev duha in črke Uredbe št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

Ali namerava Komisija izvesti temeljito preiskavo te prakse in njene skladnosti z evropskim pravom in po potrebi začeti postopke za ugotavljanje kršitev?

Ali namerava Komisija glede na to, da ta praksa dokazuje pomanjkljivost veljavnih pravnih predpisov o varstvu in spoštovanju integritete ljudi in živali v znanstvenih raziskavah, pregledati celoten pravni okvir in sedanja sredstva nadzora?

Zadnja posodobitev: 6. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov