Parlamentní otázka - O-000014/2018Parlamentní otázka
O-000014/2018

Závažné interpelace - Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000014/2018
Komisi
článek 130 b jednacího řádu
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Postup : 2018/2721(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000014/2018
Předložené texty :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Výzkumný projekt „Law Train“, který Evropská unie financuje v rámci výzkumného a inovačního programu Horizont 2020 a kterého se účastní Izrael, si klade za cíl „harmonizovat a sdílet techniky výslechu mezi dotčenými zeměmi s cílem čelit novým výzvám spojeným s nadnárodní trestnou činností“.

Na tento projekt bylo vyčleněno 5 095 687,50 EUR, z nichž polovina bude převedena dotčeným izraelským institucím, a projekt je koordinován mj. izraelským ministerstvem bezpečnosti (MIS);

1. Vyhodnotila Komise případy závažného a opakovaného porušování ustanovení finančního nařízení Evropské unie (článek 106), mezinárodní Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (články 1 a 4), Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (články 7 a 8), Listiny základních práv EU (článek 4) a čtvrté Ženevské úmluvy (články 4, 76 a 147) předtím, než souhlasila se svou účastí na tomto projektu?

2. Nepřišel s ohledem na opakované porušování mezinárodního práva, jehož se izraelská vláda dopouští prostřednictvím podmínek zadržování a věznění palestinských vězňů, okupace palestinských území, ničení palestinské humanitární infrastruktury financované Evropskou unií a nedodržování rezolucí OSN, čas zvážit, zda bychom neměli ukončit veškerou účast izraelských institucí na projektech financovaných z programu Horizont 2020?

Poslední aktualizace: 27. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí