Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000014/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000014/2018

Større forespørgsel - Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000014/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Procedure : 2018/2721(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000014/2018
Indgivne tekster :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Forskningsprojektet "Law Train", der finansieres af Den Europæiske Union under Horisont 2020-programmet for forskning og innovation, hvori Israel deltager, har til formål at harmonisere og udveksle afhøringsteknikker mellem de berørte lande for at håndtere de nye udfordringer med grænseoverskridende kriminalitet.

Projektet har et budget på 5 095 687,50 EUR, hvoraf halvdelen vil blive overført til de berørte israelske institutioner, og det koordineres bl.a. af det israelske sikkerhedsministerium (MIS).

1. Har Kommissionen taget hensyn til ministeriets alvorlige og gentagne overtrædelser af bestemmelserne i Den Europæiske Unions finansforordning (artikel 106), den internationale konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (artikel 1 og 4), Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (artikel 7 og 8), EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 4) og den fjerde Genèvekonvention (artikel 4, 76 og 147), inden den godkendte Israels deltagelse i projektet?

2. I lyset af den israelske regerings gentagne krænkelser af folkeretten, der illustreres af de vilkår, under hvilke palæstinensiske fanger tilbageholdes og fængsles, besættelsen af de palæstinensiske områder, ødelæggelsen af palæstinensisk humanitær infrastruktur, der er finansieret af Den Europæiske Union, og den manglende overholdelse af FN's resolutioner, er tiden da ikke inde til at overveje at udelukke alle israelske organer fra de projekter, der finansieres af Horisont 2020?

Seneste opdatering: 27. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik