Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000014/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000014/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000014/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Διαδικασία : 2018/2721(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000014/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Law Train» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», και στο οποίο συμμετέχει το Ισραήλ, αποσκοπεί στην εναρμόνιση και την ανταλλαγή τεχνικών ανάκρισης μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις του διεθνικού εγκλήματος.

Το πρόγραμμα διαθέτει έναν προϋπολογισμό ύψους 5 095 687,50 EUR, που θα διατεθεί κατά το ήμισυ στους ενδιαφερόμενους φορείς του Ισραήλ, και συντονίζεται, μεταξύ άλλων, από το ισραηλινό Υπουργείο Ασφαλείας.

1. Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή τις σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις του Υπουργείου Ασφαλείας του Ισραήλ αναφορικά με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 106), της Διεθνούς Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (άρθρο 1 και 4), του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρθρα 7 και 8), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 4) και της τέταρτης σύμβασης της Γενεύης (άρθρα 4, 76 και 147) προτού αποδεχτεί τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα;

2. Δεδομένων των επανειλημμένων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως καταδεικνύονται από τις συνθήκες κράτησης και φυλάκισης των παλαιστίνιων κρατουμένων, την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών, την καταστροφή παλαιστινιακών υποδομών ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήρθε άραγε η στιγμή να εξεταστεί η παύση της συμμετοχής των οργανισμών του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»;

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου