Parlamendi esitatud küsimus - O-000014/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000014/2018

Põhjalikum arupärimine - Iisraeli osalemine programmist "Horisont 2020" rahastatavates projektides

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000014/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Menetlus : 2018/2721(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000014/2018
Esitatud tekstid :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Liit rahastab teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames teadusprojekti „Law Train“, millest võtab osa ka Iisrael ning mille eesmärk on „ühtlustada ja jagada asjaomaste riikide vahel ülekuulamistehnikaid, et tulla toime rahvusvahelise kuritegevuse uute probleemidega“.

Projekti eelarve on 5 095 687,50 eurot, millest pool kantakse üle asjaomastele Iisraeli asutustele, ja projekti koordineerib teiste seas Iisraeli kaitseministeerium.

1. Kas komisjon hindas enne Iisraelile projektis osalemiseks nõusoleku andmist tõsiseid ja korduvaid rikkumisi, mida Iisraeli kaitseministeerium on toime pannud seoses Euroopa Liidu finantsmääruse (artikkel 106), piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase rahvusvahelise konventsiooni (artiklid 1 ja 4), Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi (artiklid 7 ja 8), Euroopa Liidu põhiõiguste harta (artikkel 4) ja neljanda Genfi konventsiooni sätetega (artiklid 4, 76 ja 147)?

2. Kas rahvusvahelise õiguse korduvate rikkumiste tõttu, mida Iisraeli valitsus paneb toime Palestiina vangide kinnipidamis- ja vangistustingimuste, Palestiina territooriumi okupeerimise, Euroopa Liidu rahastatud Palestiina humanitaarrajatiste hävitamise ja ÜRO resolutsioonide eiramise näol, ei oleks programmist „Horisont 2020“ rahastatavate projektide puhul aeg mõelda Iisraeli asutuste osalemise täieliku lõpetamise peale?

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika