Parlamentin kysymys - O-000014/2018Parlamentin kysymys
O-000014/2018

Ensisijainen tiedustelu - Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan O-000014/2018
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Menettely : 2018/2721(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000014/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla ”Horisontti 2020” rahoitetun tutkimusohjelman ”Law Train”, johon Israelkin osallistuu, tarkoituksena on ”yhdenmukaistaa ja jakaa kuulustelutekniikoita asianomaisten maiden välillä kansainvälisen rikollisuuden tuomiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi”.

Kyseisen hankkeen budjetti on 5 095 687,50 euro, mistä puolet siirretään asianomaisille israelilaisille elimille, ja sitä koordinoi muun muassa Israelin turvallisuusministeriö (MIS).

1. Onko komissio arvioinut MIS:n vakavat ja toistuvat väärinkäytökset, joilla se on rikkonut Euroopan unionin varainhoitoasetusta (106 artikla), kansainvälistä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta (1 ja 4 artikla), kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä (7 ja 8 artikla), EU:n perusoikeuskirjaa (4 artikla) ja neljättä Geneven sopimusta (4, 76 ja 147 artikla), ennen kuin se on hyväksynyt MIS:n osallistumisen kyseiseen hankkeeseen?

2. Ottaen huomioon Israelin hallituksen taholta tapahtuvat toistuvat kansainvälisen oikeuden loukkaukset, jotka ilmenevät palestiinalaisten vankien pidättämisen ja vangitsemisen olosuhteina, palestiinalaisten alueiden miehittämisenä, Euroopan unionin rahoittaman palestiinalaisen humanitaarisen infrastruktuurin tuhoamisena ja Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien noudattamatta jättämisenä, eikö olisi aika harkita israelilaisten elinten kaikenlaisen ”Horisontti 2020”:n rahoittamiin hankkeisiin osallistumisen lopettamista?

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö