Parlamento klausimas - O-000014/2018Parlamento klausimas
O-000014/2018

Platesnės apimties klausimas - Izraelio dalyvavimas pagal programą "Horizontas 2020" finansuojamuose projektuose

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. O-000014/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Procedūra : 2018/2721(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000014/2018
Pateikti tekstai :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Mokslinių tyrimų projekto „Law Train“, kuriame dalyvauja Izraelis ir kuris yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, tikslas yra „suderinti tardymo metodus suinteresuotose šalyse ir jais dalintis, siekiant atremti naujus tarptautinio nusikalstamumo iššūkius“.

Šio projekto biudžetas yra 5 095 687,50 EUR, kurio pusė bus perduota atitinkamoms Izraelio institucijoms. Projektą, be kitų institucijų, koordinuoja Izraelio Saugumo ministerija.

1. Ar prieš sutikdama, kad Izraelis dalyvautų šiame projekte, Komisija įvertino tai, kad Izraelio Saugumo ministerija sunkiai ir ne kartą pažeidė Europos Sąjungos finansinį reglamentą (106 straipsnį), Tarptautinę konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą (1 ir 4 straipsnius), Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą (7 ir 8 straipsnius), ES pagrindinių teisių chartiją (4 straipsnį) ir Ketvirtąją Ženevos konvenciją (4, 76 ir 147 straipsnius)?

2. Atsižvelgiant į pasikartojančius Izraelio vyriausybės vykdytus tarptautinės teisės pažeidimus, tokius kaip netinkamos Palestinos kalinių sulaikymo ir kalinimo sąlygos, Palestinos teritorijų okupacija, Europos Sąjungos finansuojamos humanitarinės infrastuktūros Palestinoje sunaikinimas ir Jungtinių Tautų rezoliucijų nesilaikymas, ar neatėjo metas apsvarstyti galimybę nutraukti bet kokį Izraelio institucijų dalyvavimą pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamuose projektuose?

Atnaujinta: 2018 m. vasario 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika