Parlementaire vraag - O-000014/2018Parlementaire vraag
O-000014/2018

Uitgebreide interpellatie - Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000014/2018
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Procedure : 2018/2721(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000014/2018
Ingediende teksten :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het onderzoeksproject "Law Train", dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, en waaraan Israël deelneemt, is erop gericht ondervragingstechnieken tussen de verschillende betrokken landen te harmoniseren en te delen om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit.

Dit project heeft een begroting van 5 095 687,50 EUR, waarvan de helft aan de betrokken Israëlische instellingen zal worden overgedragen, en het Israëlische ministerie van Veiligheid (MIS) is een van de instanties die het project coördineren.

1. Heeft de Commissie de ernstige en herhaalde inbreuken door het MIS op het Financieel Reglement van de Europese Unie (artikel 106), het Internationale Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (artikelen 1 en 4), het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (artikelen 7 en 8), het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 4) en de vierde Conventie van Genève (artikelen 4, 76 en 147) in aanmerking genomen bij de goedkeuring van de deelname aan dit project?

2. Gezien het feit dat de Israëlische regering het internationaal recht herhaaldelijk schendt vanwege de omstandigheden waaronder Palestijnse gevangenen worden vastgehouden, de bezetting van de Palestijnse gebieden, de vernietiging van door de EU gefinancierde Palestijnse humanitaire infrastructuur en niet-naleving van de resoluties van de Verenigde Naties, is de tijd nu niet gekomen om een einde te maken aan alle deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten?

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid