Pytanie poselskie - O-000014/2018Pytanie poselskie
O-000014/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu "Horyzont 2020"

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty O-000014/2018
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Procedura : 2018/2721(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000014/2018
Teksty złożone :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Projekt badawczy „Law Train” finansowany przez Unię Europejską w ramach programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, którego Izrael jest uczestnikiem, ma na celu ujednolicenie technik przesłuchań oraz wzajemne ich udostępnianie wśród krajów uczestniczących, tak aby stawiać czoła nowym wyzwaniom związanym z przestępczością transgraniczną.

Na projekt przeznaczono budżet w wysokości 5 095 687,50 EUR, z czego połowa zostanie przekazana odpowiednim instytucjom izraelskim. Jednym z jego koordynatorów jest izraelskie ministerstwo bezpieczeństwa.

1. Czy przed zaakceptowaniem uczestnictwa Izraela w projekcie Komisja oceniła poważne i wielokrotne naruszenia przepisów rozporządzenia finansowego Unii Europejskiej (art. 160), Międzynarodowej konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 1 i art. 4), Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (art. 7 i art. 8), Karty praw podstawowych UE (art. 4) oraz IV konwencji genewskiej (art. 4, art. 76 i art. 147), których dopuściło się izraelskie ministerstwo bezpieczeństwa?

2. Czy – w świetle notorycznego łamania prawa międzynarodowego przez rząd izraelski, czego przykładem są warunki zatrzymywania i więzienia Palestyńczyków, okupacja terytoriów palestyńskich, niszczenie palestyńskiej infrastruktury humanitarnej finansowanej przez Unię Europejską oraz nieprzestrzeganie rezolucji ONZ – nie nadszedł czas, by rozważyć całkowite wstrzymanie udziału podmiotów izraelskich w projektach finansowanych z programu „Horyzont 2020”?

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności