Întrebare parlamentară - O-000014/2018Întrebare parlamentară
O-000014/2018

Interpelare majoră - Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere O-000014/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Procedură : 2018/2721(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000014/2018
Texte depuse :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Proiectul de cercetare „Law Train” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020, la care participă și Israel, vizează armonizarea și partajarea tehnicilor de interogare între țările în cauză cu scopul de a face față noilor provocări asociate criminalității transnaționale.

Acest proiect beneficiază de un buget de 5 095 687,50 de euro, din care jumătate va fi transferat instituțiilor israeliene implicate, și este coordonat, printre altele, de Ministerul Securității din Israel (MSI).

1. A evaluat Comisia încălcările grave și repetate de către MSI ale dispozițiilor din Regulamentul financiar al Uniunii Europene (articolul 106), din Convenția internațională împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (articolele 1 și 4), din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (articolele 7 și 8), din Carta drepturilor fundamentale a UE (articolul 4) și din cea de-a patra Convenție de la Geneva (articolele 4, 76 și 147) înainte de a accepta participarea sa la acest proiect?

2. Având în vedere încălcările repetate ale dreptului internațional comise de guvernul israelian, precum condițiile de detenție și de încarcerare a prizonierilor palestinieni, ocuparea teritoriilor palestiniene, distrugerea infrastructurilor umanitare palestiniene finanțate de Uniunea Europeană și nerespectarea rezoluțiilor ONU, nu a sosit momentul să se ia în considerare posibilitatea de a interzice participarea organismelor israeliene la proiectele finanțate din Orizont 2020?

Ultima actualizare: 27 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate