Parlamentná otázka - O-000014/2018Parlamentná otázka
O-000014/2018

Väčšia interpelácia - Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000014/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Postup : 2018/2721(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000014/2018
Predkladané texty :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Výskumný projekt Law Train, ktorý financuje Európska únia v rámci programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 a na ktorom sa zúčastňuje Izrael, má za cieľ „harmonizovať techniky výsluchu a zaistiť ich vzájomné poskytovanie v zainteresovaných krajinách, aby mohli čeliť novým výzvam spojeným s cezhraničnou trestnou činnosťou“.

Na tento projekt bol vyčlenený rozpočet vo výške 5 095 687,50 EUR, z čoho polovicu dostanú príslušné izraelské inštitúcie, a koordinuje ho okrem iného aj izraelské ministerstvo bezpečnosti (MIS).

1. Posúdila Komisia vážne a opakované porušovanie ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách Európskej únie (čl. 106), Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (čl. 1 a 4), Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (čl. 7 a 8), Charty základných práv EÚ (čl. 4) a štvrtého Ženevského dohovoru (čl. 4, 76 a 147), ktorého sa dopúšťa izraelské ministerstvo bezpečnosti, pred tým, ako schválila svoju účasť na tomto projekte?

2. Nie je teraz vhodný čas zvážiť prerušenie účasti izraelských subjektov na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 vzhľadom na opakované porušovanie medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťa izraelská vláda stanovovaním podmienok držania vo väzbe a väznenia palestínskych väzňov, okupáciou palestínskych území, ničením palestínskej humanitárnej infraštruktúry, ktorú financuje Európska únia, a nedodržiavaním rezolúcií OSN?

Posledná úprava: 27. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia