Διαδικασία : 2018/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000015/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 20k
6 Φεβρουαρίου 2018
O-000015/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 Θέμα: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD))
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 4 Ιουλίου 2017, το Κοινοβούλιο εξέδωσε την απόφασή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR). Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ο δημόσιος έλεγχος της φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και η προώθηση εταιρικής ευθύνης με την επιβολή απαιτήσεων γνωστοποίησης σε ορισμένες εταιρίες. Η ισχυρή σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις εταιρικές εκθέσεις οδήγησε την Επιτροπή να επιλέξει την τροποποίηση της λογιστικής οδηγίας, με νομική βάση το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η απόφαση του Κοινοβουλίου, βασισμένη στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 12ης Ιανουαρίου 2017, συμφωνεί με την επιλογή της Επιτροπής για τη νομική βάση.

Με αυτήν την απόφαση, το Κοινοβούλιο έδωσε εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με σκοπό την έγκριση της οδηγίας. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση και φαίνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη αμφισβητούν την προτεινόμενη νομική βάση, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση σχετίζεται με «φορολογικές διατάξεις» και επομένως θα έπρεπε να βασίζεται στο άρθρο 115 της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σε περίπτωση που εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομικής βάσης που συνεπάγεται αλλαγή από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, υποχρεούνται να ανταλλάσσουν απόψεις επί του θέματος.

Το Κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι η πρόταση οδηγίας για τη δημόσια CBCR δεν έχει σαν στόχο την εναρμόνιση των φόρων ή τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών, ούτε τη δημιουργία νέων φορολογικών υποχρεώσεων. Επιβάλλει μόνον σε ορισμένες επιχειρήσεις την πρόσθετη υποχρέωση να δημοσιεύουν δήλωση με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος. Συνιστά ως εκ τούτου ένα μέσο χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και την επείγουσα ανάγκη για την αύξηση της διαφάνειας των πληροφοριών για τον φόρο εισοδήματος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην Ένωση, πώς μπορεί το Συμβούλιο να δικαιολογήσει την καθυστέρηση και τη θέση του όσον αφορά τη νομική βάση της πρότασης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πρόταση δεν επηρεάζει το ποσό των εθνικών φόρων που πρέπει να καταβληθούν; Ποια λύση σκοπεύει να προτείνει; Θεωρεί το Συμβούλιο αυτό τον φάκελο ως προτεραιότητα; Ποιο είναι το σχέδιο του Συμβουλίου για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτήν τη σημαντική πρόταση, ώστε να προφτάσει να εγκριθεί κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και υπό την Επιτροπή Γιούνκερ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου