Menetlus : 2018/2552(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000015/2018

Esitatud tekstid :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 18k
6. veebruar 2018
O-000015/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000015/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Pavel Svoboda, Õiguskomisjoni nimel

 Teema: Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD))
 Vastus täiskogul 

4. juulil 2017 võttis Euroopa Parlament vastu otsuse avaliku riigipõhise aruandluse direktiivi ettepaneku kohta. Selle eesmärk on suurendada äriühingu tulumaksu läbipaistvust ja avalikku kontrolli selle üle ning edendada ettevõtjate vastutust, kehtestades teatavatele äriühingutele avalikustamisnõuded. Kuna algatus on tugevalt seotud ettevõtjate aruandlusega, otsustas komisjon muuta raamatupidamisdirektiivi, kasutades õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 50 lõiget 1. Parlamendi otsuses, mille alus on õiguskomisjoni 12. jaanuari 2017. aasta arvamus, nõustutakse komisjoni õigusliku aluse valikuga.

Selle otsusega andis parlament volitused alustada nõukoguga läbirääkimisi direktiivi vastuvõtmiseks. Nõukogu ei ole siiski veel üldist lähenemisviisi esitanud ja näib, et mõned liikmesriigid vaidlustavad kavandatud õigusliku aluse, kuna nende arvates on ettepanek seotud maksusätetega ja peaks seepärast põhinema ELi toimimise lepingu artiklil 115.

Vastavalt institutsioonidevahelisele parema õigusloome kokkuleppele on parlament, nõukogu ja komisjon kohustatud vahetama arvamusi, kui kavandatakse õigusliku aluse muutmist, mis toob kaasa ülemineku seadusandlikult tavamenetluselt muule menetlusele.

Parlamendi arvates ei ole avaliku riigipõhise aruandluse direktiivi ettepaneku eesmärk maksude ühtlustamine, maksuhaldurite koostöö parandamine ega uute maksukohustuste loomine. Sellega pannakse üksnes mõnele ettevõtjale lisakohustus avaldada tulumaksualast teavet sisaldav aruanne. Seetõttu on tegemist äriühingu hea üldjuhtimise vahendiga.

Võttes arvesse liidu rahvusvahelisi kohustusi ja vajadust suurendada kiiresti tulumaksualase teabe läbipaistvust, et suurendada kodanike usaldust Euroopa Liidu institutsioonide ja liidu enda vastu, siis kuidas põhjendab nõukogu oma viivitust ja seisukohta ettepaneku õigusliku aluse suhtes, arvestades eelkõige asjaolu, et ettepanek ei mõjuta tasutavate riiklike maksude summat? Millise lahenduse kavatseb nõukogu välja pakkuda? Kas nõukogu peab kõnealust ettepanekut esmatähtsaks? Kuidas kavatseb nõukogu teha selle olulise ettepanekuga edusamme, nii et selle saaks võtta vastu veel käimasoleva parlamendi ametiaja ja Junckeri komisjoni ametiaja jooksul?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 16. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika