Förfarande : 2018/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000015/2018

Ingivna texter :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debatter :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
6 februari 2018
O-000015/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000015/2018
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Pavel Svoboda, för utskottet för rättsliga frågor

 Angående: Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD))
 Svar i kammaren 

Den 4 juli 2017 antog parlamentet sitt beslut om förslaget till direktiv om offentlig landspecifik rapportering (CBCR-direktivet). Direktivets syfte är att öka insynen och den offentliga granskningen av företagens inkomstskatter och att stimulera företagens ansvarstagande genom krav på offentliggörande för vissa företag. Eftersom initiativet har stark koppling till företagsrapportering beslutade sig kommissionen för ett tillvägagångssätt med ändring av redovisningsdirektivet, med artikel 50.1 i EUF-fördraget som rättslig grund. Parlamentet är i sitt beslut, baserat på rättsutskottets yttrande av den 12 januari 2017, överens med kommissionen angående val av rättslig grund.

Parlamentet gav i sitt beslut klartecken för att inleda förhandlingar med rådet i syfte att anta direktivet. Rådet har emellertid ännu inte kommit fram till någon generell strategi och det verkar som om några medlemsstater har ifrågasatt valet av rättslig grund. De anser att förslaget innehåller skattebestämmelser och därmed bör baseras på artikel 115 i EUF-fördraget.

Enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning är parlamentet, rådet och kommissionen skyldiga att höra varandra om man planerar att ändra den rättsliga grunden så att man frångår det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Parlamentet anser att förslaget till CBCR-direktiv inte syftar till att harmonisera skatter eller förbättra samarbetet mellan skattemyndigheter och inte heller till att skapa nya skatter. CBCR-direktivet innebär bara ett extra krav på vissa företag att offentliggöra en rapport med inkomstskatteuppgifter. Det är sålunda ett verktyg för god företagsstyrning.

Med hänvisning till EU:s internationella åtaganden och det angelägna behovet av ökad öppenhet på inkomstskatteområdet för att stärka medborgarnas förtroende för EU och dess institutioner undrar vi: Hur motiverar rådet sitt dröjsmål och sin ståndpunkt angående förslagets rättsliga grund, särskilt med tanke på att förslaget inte påverkar vilka belopp som ska betalas i nationell skatt? Vilken lösning tänker rådet föreslå? Är detta ett prioriterat ärende för rådet? Hur tänker rådet gå vidare med detta viktiga förslag så att det hinner antas innan denna valperiod är över och innan Juncker-kommissionen lämnar sitt uppdrag?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 16 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy