Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000016/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000016/2018

Ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων: συνοδευτικά μέτρα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000016/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2018/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000016/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000016/2018 (B8-0008/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 16 Μαρτίου 2017, το Κοινοβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση κανονισμού για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Ο κανονισμός εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2017. Στην κοινή ανακοίνωσή τους, της 5ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση», η Επιτροπή και η ΑΠ/ΥΕ δεσμεύτηκαν να λάβουν συνοδευτικά μέτρα για την προώθηση της υλοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των ορυκτών, και της συμμόρφωσης με τη δέουσα αυτή επιμέλεια. Η ανακοίνωση παρουσίασε αριθμό συνοδευτικών μέτρων, με στόχο την ενθάρρυνση της υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών, σε κατάλογο πέντε ενοτήτων που καλύπτουν 14 διαφορετικούς τομείς δράσης. Στα τέλη του 2017, η Επιτροπή κατέθεσε το πρώτο συνοδευτικό μέτρο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ): «Προώθηση υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού στην περιοχή όπου παράγονται τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων (ορυκτά 3TG, δηλαδή κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός)».

Αυτό το συνοδευτικό μέτρο καλύπτει μόνο τμήματα ορισμένων από τους 14 τομείς δράσης που απαριθμούνται στην ανακοίνωση του 2014. Προτίθεται, ως εκ τούτου, η Επιτροπή να καταθέσει πρόσθετα συνοδευτικά μέτρα για να καλύψει τα υπόλοιπα σημεία που απαριθμούνται στην ανακοίνωση; Εάν ναι, ποιο είναι το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα; Τι κονδύλια προβλέπονται για τα μέτρα αυτά και από ποιες γραμμές του προϋπολογισμού; Τα άλλα αυτά μέτρα θα καλύπτουν άραγε ζητήματα που αφορούν: την εφαρμογή δίκαιης φορολογίας για ορυκτά· την ένταξη χιλιάδων παράνομων μεταλλωρύχων και τη νόμιμη συνεργασία με αυτούς· και τη δρομολόγηση της επί τόπου επεξεργασίας των ορυκτών; Θα μπορούσε η Επιτροπή να περιγράψει με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει στενά το Κοινοβούλιο στην ενδεχόμενη κατάρτιση των προαναφερθέντων συνοδευτικών μέτρων, εάν κριθούν εφαρμόσιμα, και μεταξύ άλλων σε σχετικές διαβουλεύσεις, εφόσον προβλέπονται; Το έγγραφο δράσης κάνει λόγο για πολλαπλούς κύκλους προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Πόσοι κύκλοι θα υπάρξουν, ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ τους και ποιο θα είναι το εύρος των ενισχύσεων; Ποιο θα είναι το εύρος των ποσοστών συνεισφοράς που θα ζητείται από τους αποδέκτες των ενισχύσεων;

Το σχέδιο δράσης κάνει λόγο για ενδιαφέρουσες συνέργειες με το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο· ποιες ακριβώς είναι οι συνέργειες αυτές; Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και των συνοδευτικών μέτρων που προαναφέρθηκαν είναι τα ορυκτά 3TG. Δεδομένου ότι υπάρχουν άλλα προβληματικά ορυκτά τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού, προβλέπει η Επιτροπή να ληφθούν άλλα μέτρα για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών πέραν των 3TG; Υπάρχουν άλλα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέσα εκτός του ΜΑΣ;

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου