Nós Imeachta : 2018/2571(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000020/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Díospóireachtaí :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 101kWORD 19k
26 Feabhra 2018
O-000020/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000020/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Petra Kammerevert, , thar ceann An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

 Ábhar: Cur chun feidhme Phróiseas Bologna - an staid mar atá agus obair leantach
 Freagra sa suí iomlánach 

Ag féachaint do Chomhdháil Aireachta Bologna i bPáras a bheidh ann go luath, i mí Bealtaine, iarrtar ar an gCoimisiún, ina ról mar pháirtí i bPróiseas Bologna, ag cuidiú leis na Ballstáit ina n-iarrachtaí chun a gcórais oideachais a nuachóiriú, na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

1. Conas a dhéanann an Coimisiún measúnú ar staid reatha Phróiseas Bologna?

2. An féidir leis an gCoimisiún forléargas a thabhairt ar fhorbairtí, lena n-áirítear dúshláin agus a bhfuil bainte amach, ó glacadh Communiqué Eireaváin in 2015?

3. Cad iad na tosca a d’fhéadfaí gur chuir siad bac ar chur chun feidhme éifeachtach Phróiseas Bologna go dtí seo? Cén fhéidearthacht a fheiceann an Coimisiún maidir le gníomhú chun míréir a laghdú idir dearbhuithe arna ndéanamh le linn cruinnithe mullaigh aireachta agus gníomhartha arna ndéanamh ar leibhéal na mBallstát?

4. An féidir leis an gCoimisiún samplaí a thabhairt de chúnamh a tugadh do na Ballstáit a bhí riachtanach chun gealltanais Phróiseas Bologna a bhaint amach?

5. Cad iad na tionscnaimh a ndeachaigh an Coimisiún ina mbun, nó a rachaidh sé ina mbun, chun spreagadh a thabhairt do Phróiseas Bologna, cur chun feidhme athchóirithe ar Phróiseas Bologna a chothú, agus Réimse Ardoideachais Eorpaigh (EHEA) níos comhtháite agus comhdhlúite a neartú agus a fhorbairt tuilleadh?

6. Cad iad cuspóirí straitéiseacha an Choimisiúin d’fhonn Próiseas Bologna a fhorbairt?

7. Cad iad na príomhchinntí a bhfuiltear ag súil leo le linn Chomhdháil Aireachta Bologna i bPáras? Cad iad na tosaíochtaí nua ionchasacha atá ag Próiseas Bologna agus a bheidh ann amach anseo do EHEA tar éis 2020?

8. Cad iad na céimeanna a tógadh mar obair leantach ar Communiqué Eireaváin, chun cuimsiú a chothú agus cothromas a fheabhsú san ardoideachas, lena n-áirítear imeascadh dídeanaithe, imirceach, mionlach, daoine faoi mhíchumas agus grúpaí eile leochaileacha? Cad iad na tionscnaimh shonracha atá á seoladh chun a áirithiú go bhfuil na scileanna cearta ag céimithe chun dul isteach sa mhargadh saothair, chun go mbeidh ardoideachas níos freagrúla do riachtanais na bhfostóirí agus chun fiontraíocht agus scileanna nuálaíochta a chothú?

9. An ndéanann an Coimisiún monatóireacht ar aithint cáilíochtaí agus tréimhsí staidéir in EHEA?

10. Cad iad na gníomhartha a bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún dul ina mbun chun feabhas a chur ar shoghluaisteacht mac léinn, a meastar í a bheith ina dúshlán fós do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh cúlra de?

11. An bhfuil gníomhartha nó ionstraimí nithiúla ar bith á gcur chun feidhme ag an gCoimisiún chun rochtain ar oideachas agus ardoideachas a éascú do dhaltaí agus mic léinn le cúlra dídeanaí agus chun na nósanna imeachta chun a gcáilíochtaí a aithint a éascú?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 28 Feabhra 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais