Parlamento klausimas - O-000020/2018Parlamento klausimas
O-000020/2018

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000020/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Petra Kammerevert, Kultūros ir švietimo komiteto vadu

Procedūra : 2018/2571(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000020/2018
Pateikti tekstai :
O-000020/2018 (B8-0014/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Artėjant Bolonijos ministrų konferencijai, įvyksiančiai Paryžiuje 2018 m. gegužės mėn., Komisijos, kaip Bolonijos proceso narės, padedančios valstybėms narėms modernizuoti savo švietimo sistemas, prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kaip Komisija vertina dabartinę Bolonijos proceso padėtį?

2. Ar Komisija gali apžvelgti pokyčius, įskaitant iššūkius ir laimėjimus, įvykusius 2015 m. priėmus Jerevano komunikatą?

3. Kokie veiksniai gali šiuo metu trukdyti veiksmingai įgyvendinti Bolonijos procesą? Kokie, Komisijos manymu, yra galimi veiksmai norint sumažinti per ministrų aukščiausiojo lygio susitikimą išsakytų deklaracijų ir veiksmų, kurių imtasi valstybių narių lygmeniu, neatitikimą?

4. Ar Komisija galėtų pateikti pavyzdžių, kai valstybėms narėms buvo suteikta pagalba, kuri buvo itin svarbi siekiant įgyvendinti Bolonijos proceso įsipareigojimus?

5. Kokių iniciatyvų ėmėsi ar imsis Komisija, kad suteiktų naują postūmį Bolonijos procesui, paskatintų Bolonijos proceso reformų įgyvendinimą ir stiprintų bei padėtų toliau plėtoti ir konsoliduoti Europos aukštojo mokslo erdvę (angl. EHEA)?

6. Kokie yra Komisijos strateginiai tikslai siekiant plėtoti Bolonijos procesą?

7. Kokių pagrindinių sprendimų tikimasi per Paryžiuje vyksiančią Bolonijos ministrų konferenciją? Kokie galimi nauji Bolonijos proceso ir Europos aukštojo mokslo erdvės ateities po 2020 m. prioritetai?

8. Kokių veiksmų buvo imtasi po to, kai buvo priimtas Jerevano komunikatas, siekiant skatinti įtrauktį ir užtikrinti vienodas galimybes, taip pat integruoti pabėgėlius, migrantus, mažumas, žmones su negalia ir kitas pažeidžiamas grupes? Kokios konkrečios iniciatyvos pradedamos vykdyti siekiant užtikrinti, kad absolventai turėtų reikiamų gebėjimų, kad galėtų patekti į darbo rinką, kad aukštasis mokslas geriau atitiktų darbdavių poreikius ir būtų skatinamas verslumas ir ugdomi su inovacijomis susiję įgūdžiai?

9. Ar Komisija stebi kvalifikacijų ir studijų laikotarpių pripažinimą Europos aukštojo mokslo erdvėje?

10. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis, kad būtų pagerintas studentų judumas, kuris vis dar yra problema palankių sąlygų neturintiems studentams?

11. Ar Komisija įgyvendina konkrečius veiksmus ar priemones, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas siekti švietimo ir aukštojo mokslo studentams, kurie buvo pabėgėliai, ir siekiama supaprastinti jų kvalifikacijos pripažinimo procedūras?

Atnaujinta: 2018 m. vasario 28 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika