Parlementaire vraag - O-000020/2018Parlementaire vraag
O-000020/2018

De uitvoering van het Bolognaproces - stand van zaken en follow-up

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000020/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Petra Kammerevert, namens de Commissie cultuur en onderwijs

Procedure : 2018/2571(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000020/2018
Ingediende teksten :
O-000020/2018 (B8-0014/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Met het oog op de komende Ministeriële Conferentie van het Bolognaproces in Parijs, in mei 2018, wordt de Commissie, in haar rol als volledig lid van het Bolognaproces dat de lidstaten ondersteunt bij de modernisering van hun onderwijsstelsels, verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoe staat het er volgens de Commissie momenteel voor met het Bolognaproces?

2. Kan de Commissie een overzicht verschaffen van de ontwikkelingen, waaronder lopende uitdagingen en resultaten, sinds de aanneming van het communiqué van Jerevan in 2015?

3. Welke factoren hebben de effectieve tenuitvoerlegging van het Bolognaproces tot dusver mogelijk belemmerd? Welke acties kunnen volgens de Commissie worden ondernomen om de kloof te verkleinen tussen de tijdens ministeriële conferenties afgelegde verklaringen en de maatregelen die op het niveau van de lidstaten worden genomen?

4. Kan de Commissie voorbeelden geven van aan de lidstaten verstrekte steun die sterk heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de verbintenissen van het Bolognaproces?

5. Welke initiatieven heeft de Commissie genomen of is zij van plan te nemen om een nieuwe impuls aan het Bolognaproces te geven, de uitvoering van de hervormingen van het Bolognaproces te bevorderen, en aan een sterker geïntegreerde en geconsolideerde Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) bij te dragen?

6. Wat zijn de strategische doelstellingen van de Commissie voor de verdere ontwikkeling van het Bolognaproces?

7. Wat zijn naar verwachting de belangrijkste besluiten die tijdens de Ministeriële Conferentie van het Bolognaproces in Parijs zullen worden genomen? Wat zijn de mogelijke nieuwe prioriteiten van het Bolognaproces en voor de toekomst van de EHEA na 2020?

8. Welke stappen zijn als gevolg van het communiqué van Jerevan ondernomen om inclusie te bevorderen en de kansengelijkheid in het hoger onderwijs te verbeteren, met inbegrip van de integratie van vluchtelingen, migranten, minderheden, mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen? Welke specifieke initiatieven worden momenteel genomen om ervoor te zorgen dat net afgestudeerden over de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt beschikken, om het hoger onderwijs beter op de behoeften van werkgevers te doen inspelen en om ondernemerschap en innovatievaardigheden te bevorderen?

9. Houd de Commissie toezicht op de erkenning van kwalificaties en studieperioden in de EHEA?

10. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om de mobiliteit van studenten te verbeteren, aangezien mobiliteit nog altijd niet vanzelfsprekend is voor studenten uit kansarme milieus?

11. Neemt de Commissie concrete maatregelen of maakt zij gebruik van concrete instrumenten om de toegang tot onderwijs en hoger onderwijs voor studenten met een vluchtelingenachtergrond te vereenvoudigen en om de procedures voor de erkenning van hun kwalificaties te vereenvoudigen?

Laatst bijgewerkt op: 28 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid