Procedura : 2018/2571(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000020/2018

Teksty złożone :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Debaty :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 19k
26 lutego 2018
O-000020/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000020/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Petra Kammerevert, Komisji Kultury i Edukacji

 Przedmiot: Wdrażanie procesu bolońskiego - stan obecny i przyszłe działania
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W związku ze zbliżającą się konferencją ministerialną poświęconą procesowi bolońskiemu, która ma odbyć się w maju 2018 r. w Paryżu, Komisja jako pełnoprawny uczestnik procesu bolońskiego, wspierający państwa członkowskie w ich dążeniach do zmodernizowania systemów kształcenia, jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak Komisja ocenia obecny stan procesu bolońskiego?

2. Czy Komisja może przedstawić w ogólnym zarysie postępy, w tym wyzwania i dokonania, jakie miały miejsce od czasu przyjęcia komunikatu z Erywania w 2015 r.?

3. Jakie czynniki mogły do tej pory utrudniać skuteczne wdrażanie procesu bolońskiego? Jakie Komisja widzi możliwości działania w celu zmniejszenia rozdźwięku między deklaracjami składanymi na szczytach ministrów a krokami podejmowanymi na szczeblu państw członkowskich?

4. Czy Komisja może podać przykłady pomocy udzielonej państwom członkowskim, która miałaby zasadnicze znaczenie dla realizacji zobowiązań wynikających z procesu bolońskiego?

5. Jakie inicjatywy Komisja podjęła lub podejmie, aby dać nowy impuls do realizacji procesu bolońskiego, wesprzeć wdrażanie reform procesu bolońskiego oraz wzmocnić i dalej rozwijać bardziej zintegrowany i skonsolidowany europejski obszar szkolnictwa wyższego?

6. Jakie są strategiczne cele Komisji, jeśli chodzi o rozwój procesu bolońskiego?

7. Jakie są najważniejsze decyzje, których Komisja spodziewa się na konferencji ministerialnej ds. procesu bolońskiego w Paryżu? Jakie są potencjalne nowe priorytety procesu bolońskiego i priorytety dla przyszłego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego po 2020 r.?

8. Jakie kroki podjęto w następstwie komunikatu z Erywania, by wspierać włączenie społeczne i zwiększyć równość w szkolnictwie wyższym, działając tym samym na rzecz integracji uchodźców, migrantów, mniejszości, osób niepełnosprawnych i innych słabszych grup? Jakie konkretne inicjatywy są podejmowane, aby zapewnić absolwentom odpowiednie umiejętności do wejścia na rynek pracy, zwiększyć szybkość reakcji szkolnictwa wyższego na potrzeby pracodawców oraz promować przedsiębiorczość i zdolność do innowacji?

9. Czy Komisja monitoruje uznawanie kwalifikacji i okresów studiów w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego?

10. Jakie działania Komisja zamierza podjąć, aby zwiększyć mobilność studentów, która nadal jest postrzegana jako wyzwanie w przypadku studentów ze środowisk defaworyzowanych?

11. Czy Komisja prowadzi jakieś konkretne działania lub stosuje instrumenty mające na celu ułatwienie dostępu do kształcenia i szkolnictwa wyższego studentom pochodzącym ze środowisk uchodźczych oraz uproszczenie procedur uznawania ich kwalifikacji?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności